Local Toilet Survey (including Accessible Toilets and Changing Places) : Arolwg Toiledau Lleol (gan gynnwys Toiledau a Lleoedd i Newid Hygyrch)

Closed 28 Aug 2018

Opened 13 Aug 2018

Overview

This is a survey for anybody who lives in or visits Torfaen, who has an interest in the availability and/or accessibility of toilets outside of their own home.

You may be somebody who just needs to use public toilets regularly, or somebody who requires specific features from toilets, such as an accessible (disabled) toilet or a changing place offering additional features such as a hoist.

The survey is also suitable for anybody who cares for an adult or child requiring accessible toilet facilities or changing places when away from their home. You do not need to be a registered carer, or paid for your help, to be able to respond on their behalf. You may be a friend, partner or family member, or perhaps only help them occasionally. We greatly welcome all contributions. If you wish to respond on behalf of multiple people, you will need to complete the survey multiple times.

_____________________________________________________________

Arolwg yw hwn i unrhyw un sy'n byw yn neu'n ymweld â Thorfaen, sydd â diddordeb mewn a oes toiledau ar gael a/neu'n hygyrch y tu allan i'w cartrefi eu hunain.

Efallai eich bod yn rhywun sydd angen defnyddio toiledau cyhoeddus yn rheolaidd, neu'n rhywun sydd angen nodweddion penodol mewn toiledau, fel toiled hygyrch (anabl) neu le i newid sy'n cynnig nodweddion ychwanegol fel peiriant codi. 

Mae'r arolwg hefyd yn addas ar gyfer unrhyw un sy'n gofalu am oedolyn neu blentyn sydd angen cyfleusterau toiled neu leoedd newid hygyrch pan fyddant i ffwrdd o'u cartref. Does dim angen i chi fod yn ofalwr cofrestredig, na'n cael eich talu am eich help, i allu ateb ar eu rhan. Efallai eich bod chi'n ffrind, yn bartner neu'n aelod o'r teulu, neu efallai ond yn eu helpu'n achlysurol. Rydym yn croesawu pob cyfraniad. Os hoffech ymateb ar ran nifer o bobl, bydd angen i chi gwblhau'r arolwg nifer o weithiau.

Why We Are Consulting

The Public Services Support Unit (PSSU) at Torfaen County Borough Council are currently developing a Local Toilet Strategy, which is required of all local authorities in Wales under the Public Health (Wales) Act 2017. All responses will be carefully considered and inform the strategy.

Whilst there is not a legal requirement for local authorities to provide public toilets, Torfaen County Borough Council continues to manage a number of traditional public toilet blocks and welcomes the public to use toilets within many of our buildings.

Regrettably we do not currently have funding available to improve existing toilet facilities, or to create new facilities. However, we hope that by developing a thorough understanding of people’s experiences of using toilets in public places, we can assess any need for improvements and consider how we could work with businesses and other partners to find solutions to these issues. 

_____________________________________________________________

Mae'r Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus (UCGC) yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn datblygu Strategaeth Toiledau Lleol ar hyn o bryd sydd yn rhwybeth sy'n ofynnol ar bob awdurdod lleol yng Nghymru o dan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru)  2017. Bydd yr holl sylwadau'n cael eu hystyried yn ofalus ac yn trwytho'r strategaeth.

Er nad oes gofyn cyfreithiol i gynghorau ddarparu toiledau cyhoeddus, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn parhau i reoli nifer o doiledau cyhoeddus traddodiadol ac yn croesawu bod y cyhoedd yn defnyddio toiledau yn nifer o'n hadeiladau.

Yn anffodus nid oes gennym gyllid ar hyn o bryd i wella'r cyfleusterau presennol. Serch hynny, rydym yn gobeithio y byddwn yn gallu, trwy ddatblygu dealltwriaeth drwyadl o brofiadau pobl o ddefnyddio toiledau mewn lleoedd cyhoeddus, asesu'r angen am welliannau ac ystyried sut y gallem weithio gyda busnesau a phartneriaid eraill i gael hyd i atebion i'r materion yma.
 

What Happens Next

Your response will be reviewed by staff within the Public Services Support Unit at Torfaen County Borough Council. We will use the information that you and other people who respond have provided to help us understand people’s experiences. We will use this insight to produce an ‘Assessment of Need’, that will inform the Local Toilet Strategy we are currently working on. 

A draft of the Local Toilet Strategy will be available for public consultation for 12 weeks, between October and December 2018. Comments made will be reviewed and we will make any necessary changes in early 2019. A final draft will be presented to a scrutiny panel and any further amendments will be made. We will publish the completed Local Toilet Strategy by 31st May 2019.

The strategy will influence future choices made by Torfaen County Borough Council and although we have no significant budget to create additional toilet facilities or improve existing facilities, we hope that we may be able to work with businesses and other partners to provide solutions to some of the issues raised.

Welsh Government are planning to create an online map of all existing toilet and baby changing facilities available across Wales. Torfaen County Borough Council will be providing information to ensure all facilities in Torfaen are included. We will provide a link to the map on our website, when it is made available. We already provide information on toilets within Torfaen, on our website.

_____________________________________________________________

Bydd eich ymateb yn cael ei adolygu gan staff yn yr Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth yr ydych chi a phobl eraill sydd wedi ymateb wedi ei rhoi i'n helpu i ddeall profiadau pobl. Byddwn yn defnyddio'r mewnwelediad yma i gynhyrchu ‘Asesiad Angen’, a fydd yn trwytho'r Strategaeth Toiledau Lleol yr ydym yn gweithio arni ar hyn o bryd.

Bydd drafft o'r Strategaeth Toiledau Lleol ar gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus am 12 wythnos, rhwng Hydref a Rhagfyr 2018. Bydd sylwadau'n cael eu hadolygu a byddwn yn gwneud unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol yn gynnar yn 2019. Bydd drafft terfynol yn cael ei gyflwyno i banel craffu a bydd unrhyw ddiwygiadau eraill yn cael eu gwneud. Byddwn yn cyhoeddi'r Strategaeth Toiledau Lleol erbyn 31ain Mai 2019.

Bydd y strategaeth yn dylanwadu ar ddewisiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn y dyfodol ac er nad oes gennym gyllideb sylweddol i greu cyfleusterau toiledau ychwanegol na gwella cyfleusterau presennol, rydym yn gobeithio y bydd modd i ni weithio gyda busnesau a phartneriaid eraill i ddarparu atebion i rai o'r materion sy'n cael eu codi.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu map ar-lein o gyfleusterau toiledau a newid babanod sydd ar gael ar draws Cymru. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn darparu gwybodaeth i sicrhau fod yr holl gyfleusterau yn Nhorfaen yn cael eu cynnwys. Byddwn yn darparu dolen i'r map ar ein gwefan, pan fydd ar gael. Rydym eisoes yn darparu gwybodaeth ar doiledau yn Nhorfaen ar ein gwefan.
 

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Children & Young People
  • Health & Wellbeing
  • Older people's issues
  • Residents