The Happiness Pulse / Y Pulse Hapusrwydd

Closed 28 Feb 2018

Opened 15 Jan 2018

Overview

Beat the Winter Blues by taking part in the Happiness Pulse survey; the survey will highlight how happy, connected and active people in Torfaen are.

The Well- being of Future Generations Act 2016 has led public services in Wales to think long-term, work better with people and communities and each other, look to prevent problems and take a more joined-up approach. Public Service Boards are implementing this with the publication of Well-being Plans in May 2018.

Taking the Happiness Pulse survey will provide individuals with their own happiness score and hints and tips for how to increase happiness.

Trechwch felan y gaeaf a chymryd rhan yn yr arolwg Curiad Hapusrwydd; bydd yr arolwg yn dangos pa mor hapus, bodlon ac actif yw bobl yn Nhorfaen.

Mae Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol 2016 wedi arwain gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i feddwl yn y tymor hir, gweithio'n well gyda phobl a chymunedau a'i gilydd, ceisio atal problemau a chymryd ymagwedd fwy cydgysylltiedig. Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithredu hyn drwy gyhoeddi Cynlluniau Lles ym Mai 2018.

Bydd cymryd rhan yn arolwg Curiad Hapusrwydd yn darparu sgôr hapusrwydd eu hun i unigolion yn ogystal ag awgrymiadau a chyngor ar sut i gynyddu hapusrwydd.

Why We Are Consulting

The Happiness Pulse survey will tell us a story about Torfaen and the results will help Torfaen Public Services Board understand what individuals and communities are doing, how they are feeling and what they need to thrive. The information can then be used to inform the Public Services Board’s Well-being plan.

Bydd arolwg Curiad Hapusrwydd yn adrodd stori am Dorfaen a bydd y canlyniadau yn helpu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen i ddeall yr hyn y mae unigolion a chymunedau yn ei wneud, sut y maent yn teimlo a beth sydd angen arnynt i ffynnu. Yna gellir defnyddio'r wybodaeth i lywio cynllun Lles y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Health & Wellbeing