Local Toilets Strategy : Strategaeth Toiledau Lleol (2018)

Closed 7 Feb 2019

Opened 15 Nov 2018

Feedback expected 31 May 2019

Overview

In July 2017, the Public Health (Wales) Act 2017 set out a range of practical actions for improving and protecting health; Part 8 of the Act made it an obligation for local authorities to produce Local Toilets Strategies. 

An assessment of need in relation to toilets in Torfaen has been undertaken during the summer and early autumn of 2018. We engaged with many people during this period, both as individuals and within community groups and focus sessions. We have used this information to support statistics and other data used to set out the strategic direction to maintain the current level of toilets available to the public in Torfaen and, over time, to enhance provision where resources and support of others allows.

This draft Local Toilets Strategy sets out the findings of the assessment of need and what our plans are going forward, for the people of Torfaen to be able to access toilet facilities that support them being able to go out and about within Torfaen.

We would like to know if you agree with our proposed actions. Please CLICK HERE to download the draft Local Toilets Strategy before clicking the link in the ‘Give Us Your Views’ box below.    

If you require a PDF reader, you can download one for free by clicking here. Alternatively, a Word version is included in the 'Related' section below.

The Torfaen Toilets Assessment of Need - which indicates the need for these proposed actions - can also be found in the 'Related' section below, in both formats.

------------------------------------------------------------------------------------------

Trosolwg

Ym mis Gorffennaf 2017, nododd Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 ystod o gamau ymarferol i wella a diogelu iechyd; Mae Rhan 8 y Ddeddf yn ymrwymo awdurdodau lleol i gynhyrchu Strategaethau Toiledau Lleol.

Cynhaliwyd asesiad anghenion mewn perthynas â thoiledau yn Nhorfaen yn ystod yr haf a dechrau hydref 2018. Fe wnaethom ymgysylltu â llawer o bobl yn ystod y cyfnod hwn, fel unigolion ac o fewn grwpiau cymunedol a sesiynau ffocws. Rydym wedi defnyddio'r wybodaeth hon i gefnogi'r ystadegau a data eraill a ddefnyddir i nodi'r cyfarwyddyd strategol i gynnal y lefel bresennol o doiledau sydd ar gael i'r cyhoedd yn Nhorfaen a, dros amser, gwella'r ddarpariaeth lle mae adnoddau a chefnogaeth eraill yn caniatáu.

Mae'r Strategaeth Toiledau sy'n ddrafft ar hyn o bryd yn nodi canfyddiadau'r asesiad anghenion a'n cynlluniau wrth fynd ymlaen, er mwyn i bobl Torfaen allu cael gafael ar doiledau sy'n eu galluogi i fynd allan, yma ac acw, yn Nhorfaen.

Hoffem wybod os ydych yn cytuno gyda’n camau gweithredu arfaethedig. CLICIWCH YMA i lawrlwytho’r Strategaeth Doiledau Leol ddrafft, cyn clicio ar y ddolen yn y blwch ‘Cyflwynwch eich Sylwadau’ isod.

Os ydych angen darllenydd PDF, medrwch lawrlwytho un am ddim trwy glicio yma. Fel arall, mae fersiwn Word i’w weld yn yr adran ‘Cysylltiedig’ isod.

Mae Asesiad o Angen Toiledau Torfaen – sy’n nodi’r angen am y camau hyn – hefyd i’w weld yn yr adran ‘Cysylltiedig’ isod, ar y ddau fformat.

Why your views matter

Through this 12 week consultation period, we would like to hear your views on the draft Local Toilets Strategy.

All views will be considered and inform a final draft that will be published by 31st May 2019.

------------------------------------------------------------------------------------------

Pam yr ydym yn ymgynghori

Trwy gydol y cyfnod ymgynghori o 12 wythnos, hoffem glywed eich barn ynghylch y Strategaeth Toiledau Lleol (drafft).

Bydd yr holl sylwadau yn cael eu hystyried ac yn llywio drafft terfynol fydd yn cael ei gyhoeddi erbyn 31 Mai 2019.

What happens next

All views will be considered and inform a final draft that will be published by 31st May 2019.

---------------------------------------------------------------------------

Bydd yr holl sylwadau yn cael eu hystyried ac yn llywio drafft terfynol fydd yn cael ei gyhoeddi erbyn 31 Mai 2019.

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Health & Wellbeing
  • Residents