Strategic Equality Objectives 2020–2024 / Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Closed 12 Jan 2020

Opened 13 Dec 2019

Feedback expected 1 Apr 2020

Overview

Torfaen County Borough Council are proud to include 'FAIR' as one of our corporate values. We believe a fairer future is one where everyone has the opportunity to lead healthy, independent lives regardless of who you are, where you live, what you earn or any additional challenges you face. It’s a future where everyone works together to support our most vulnerable people, helping those in need, preventing suffering and hardship and doing all we can to reduce inequality in our communities.

Local Authorities across Wales are required by law to develop and publish a Strategic Equality Plan (SEP). The purpose of this plan is to show how we are committed to fairness across all aspects of the council's work.

We are also required to set a series of equality objectives that demonstrate how the council will go about promoting equal opportunities for all and making a real difference to the lives of those living and working in Torfaen.

Our aim is to ensure our equality objectives for 2020-2024 drive improvements in the way we operate to ensure we fully meet the needs of all sections of our communities and address the challenges set out in Is Wales Fairer? (2018)

Trosolwg

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn falch o gynnwys 'TEG' fel un o'n gwerthoedd corfforaethol. Credwn fod dyfodol tecach yn un lle mae pawb yn cael cyfle i fyw bywydau iach, annibynnol waeth pwy ydych chi, ble rydych chi'n byw, beth rydych chi'n ei ennill neu unrhyw heriau ychwanegol rydych chi'n eu hwynebu. Mae'n ddyfodol lle mae pawb yn gweithio gyda'i gilydd i gefnogi ein pobl fwyaf bregus, gan helpu'r rhai mewn angen, atal dioddefaint a chaledi a gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau anghydraddoldeb yn ein cymunedau.

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i Awdurdodau Lleol ledled Cymru ddatblygu a chyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS). Pwrpas y cynllun hwn yw dangos sut rydym wedi ymrwymo i degwch ar draws pob agwedd ar waith y cyngor.

Mae hefyd yn ofynnol inni osod cyfres o amcanion cydraddoldeb sy'n dangos sut y bydd y cyngor yn hyrwyddo cyfleoedd cyfartal i bawb a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau'r rheini sydd yn byw ac yn gweithio yn Nhorfaen.

Ein nod yw sicrhau bod ein hamcanion cydraddoldeb ar gyfer 2020-2024 yn sbarduno gwelliannau yn y ffordd yr ydym yn gweithredu i sicrhau ein bod yn diwallu anghenion pob rhan o'n cymunedau yn llawn ac yn mynd i'r afael â'r heriau a nodir yn A yw Cymru'n Decach? (2018)

Why We Are Consulting

The aim of this consultation is to gather people’s views on the proposed equality objectives and give an opportunity for you to indicate the extent to which you agree with them. It is also an opportunity for you to provide your ideas on what the council should do to achieve each objective and to suggest ideas for different equality objectives if you feel these are needed.

All views are important to us and we want to be sure we are focussing on the things that matter most to you.

Pam yr Ydym yn Ymgynghori

Nod yr ymgynghoriad hwn yw casglu barn pobl ar yr amcanion cydraddoldeb arfaethedig a rhoi cyfle ichi nodi i ba raddau rydych chi'n cytuno â nhw. Mae hefyd yn gyfle i chi gynnig eich syniadau ar yr hyn y dylai'r cyngor ei wneud i gyflawni pob amcan ac awgrymu syniadau ar gyfer gwahanol amcanion cydraddoldeb os ydych chi'n teimlo bod eu hangen.

Mae pob barn yn bwysig i ni ac rydym am sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y pethau sydd bwysicaf i chi.

 

What Happens Next

When the consultation closes we will consider all responses and look again at the proposed objectives to see if they need changing in any way. Any specific actions you have suggested will be considered for inclusion in an action plan that we will create to help us achieve the broader objectives.

The equality objectives and a final draft of the Strategic Equality Plan 2020-2024 will then be approved by Council and published by 1st April 2020.

Each year we will publish a Strategic Equality Report detailing the actions carried out and the progress we have made towards achieving the objectives.

Yr Hyn Sy'n Digwydd Nesaf

Pan fydd yr ymgynghoriad yn cau byddwn yn ystyried yr holl ymatebion ac yn edrych eto ar yr amcanion arfaethedig i weld a oes angen eu newid mewn unrhyw ffordd. Bydd unrhyw gamau penodol yr ydych wedi'u hawgrymu yn cael eu hystyried i'w cynnwys mewn cynllun gweithredu y byddwn yn ei greu i'n helpu i gyflawni'r amcanion ehangach.

Yna bydd yr amcanion cydraddoldeb a drafft terfynol o Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 yn cael eu cymeradwyo gan y Cyngor a'u cyhoeddi erbyn  1 Ebrill 2020.

Bob blwyddyn byddwn yn cyhoeddi Adroddiad Cydraddoldeb Strategol yn rhoi manylion y camau a gymerwyd a'r cynnydd yr ydym wedi'i wneud tuag at gyflawni'r amcanion.

Events

 • Ateb trwy’r post neu dros y ffôn

  From 13 Dec 2019 at 15:00 to 12 Jan 2020 at 23:59

  Os ydych chi’n gwybod am rywun a fyddai’n hoffi cymryd rhan yn yr ymgynghoriad ond sydd yn methu ei gyrraedd ar-lein, rydym yn fodlon darparu copïau caled o’r wybodaeth a’r cwestiynau, neu fel arall, er mwyn cynnal yr ymgynghoriad dros y ffôn, gallwn alw yn ôl ar adeg gyfleus. Ffoniwch 01495 766958 neu, danfonwch e-bost at equality@torfaen.gov.uk i drafod eich anghenion.

 • Responding by post or phone

  From 13 Dec 2019 at 15:00 to 12 Jan 2020 at 23:59

  If you know somebody who would like to take part in this consultation but cannot access it online, we are happy to provide hard copies of the information and questions, or alternatively to conduct the consultation over the telephone (we can call them back at a convenient time). Please phone 01495 766958 or email equality@torfaen.gov.uk to discuss your requirements.

Audiences

 • Residents
 • Staff
 • Elected Members
 • All Individuals
 • All

Interests

 • Corporate Plan
 • Communication
 • Customer Service
 • Democracy
 • Staff Involvement
 • Involvement
 • Crime & Community Safety