Electric Vehicle Charging Points / Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan

Closed 20 May 2019

Opened 1 May 2019

Overview

The five local authorities in Gwent are exploring the feasibility of introducing more electric vehicle charging points across the area. Providing electric vehicle charging points will help us work towards a greener, cleaner environment.

The Councils wants to hear the views of residents of Gwent who have an electric vehicle or would consider getting one, to help plan future provision. We do not wish to collect personal data but residents are required to include their postcode so we can understand where most demand exists. This information - along with the views given - will be used as evidence to support funding opportunities.

The deadline for responses is 20th May.

___________________________________

Trosolwg

Mae’r pum awdurdod lleol yng Ngwent yn edrych ar y posibilrwydd o gyflwyno mwy o bwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan ar draws yr ardal.  Bydd darparu mwy o bwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan yn ein helpu i weithio tuag at amgylchedd gwyrddach a glanach.

Mae’r Cynghorau am glywed barn trigolion Gwent sy'n berchen ar neu'n ystyried cael cerbyd trydan i helpu i gynllunio darpariaeth yn y dyfodol.  Dydyn ni ddim am gasglu data personol ond mae gofyn i drigolion roi eu cod post fel y gallwn ni ddeall ble mae rhan fwyaf y galw.  Bydd y wybodaeth hon, ynghyd ag unrhyw farn sy’n cael ei mynegi, yn cael eu defnyddio fel tystiolaeth i gefnogi cyfleoedd ariannu.

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw 20fed Mai.

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Residents