Ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu Drafft ar yr Argyfwng Hinsawdd a Natur

Closed 21 Nov 2021

Opened 22 Oct 2021

Overview

Ddwy flynedd yn ôl, datganodd Cyngor Torfaen argyfwng  hinsawdd ac ymroddi i fod yn garbon sero-net erbyn 2030. Ers hynny, mae'r Cyngor hefyd wedi datgan argyfwng natur i gydnabod y bygythiad difrifol o ddirywiad bioamrywiaeth.

Ym mis Chwefror eleni, addunedodd Llywodraeth Cymru y byddai Cymru gyfan yn sero-net erbyn 2050.

Mae allyriadau carbon yn Nhorfaen eisoes wedi gostwng 37%. (2005-2018).

Mae ein Cynllun Gweithredu Drafft ar yr Argyfwng Hinsawdd a Natur yn nodi sut rydym yn cynllunio i fynd ymhellach ac ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur.

Why your views matter

Mae llawer o bethau y gallwn ni fel cyngor eu gwneud, ac mae llawer o bethau y gallwn eu gwneud gyda’n gilydd.

Mae ein cynllun gweithredu drafft yn adnabod 7 maes lle gallwn ni – a chi – leihau neu wrthbwyso allyriadau carbon.

Hoffem glywed eich barn chi ar y camau gweithredu a awgrymir, a pha gamau eraill y dylid eu cymryd yn eich barn chi.

Gallwch ddarllen y cynllun gweithredu o fewn yr arolwg. Mae hefyd linc i'r Cynllun Gweithredu drafft llawn isod.

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Health & Wellbeing
  • Corporate Plan
  • Environment