Baby Changing Survey : Arolwg Newid Babanod

Closed 28 Aug 2018

Opened 13 Aug 2018

Overview

This is a survey for parents, grandparents, other family members and/or legal guardians of babies and young children who require access to baby changing facilities within Torfaen.

You may be a resident of Torfaen or someone who visits or passes through. We greatly welcome all contributions.

_____________________________________________________________

Arolwg yw hwn i rieni, neiniau a theidiau, aelodau eraill o'r teulu a/neu warcheidwaid cyfreithiol babanod a phlant ifanc sydd angen mynediad i gyfleusterau newid babanod yn Nhorfaen.

Efallai eich bod yn byw yn Nhorfaen neu'n rhywun sy'n ymweld neu'n teithio trwy. Rydym yn croesawu pob cyfraniad.

Why We Are Consulting

The Public Services Support Unit (PSSU) at Torfaen County Borough Council are currently developing a Local Toilet Strategy, which is required of all local authorities in Wales under the Public Health (Wales) Act 2017. All responses will be carefully considered and inform the strategy.

Whilst there is not a legal requirement for councils to provide public toilets or baby changing facilities, Torfaen County Borough Council continues to manage a number of traditional public toilet blocks and welcomes the public to use facilities within many of our buildings.

Regrettably, we do not currently have funding available to improve existing public toilet or baby changing facilities, or to create new facilities. However, we hope that by developing a thorough understanding of people’s experiences of using toilets/baby changing in public places, we can assess any need for improvements and consider how we could work with businesses and other partners to find solutions to these issues.
_____________________________________________________________

Mae'r Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus (UCGC) yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn datblygu Strategaeth Toiledau Lleol ar hyn o bryd sydd yn rhwybeth sy'n ofynnol ar bob awdurdod lleol yng Nghymru o dan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru)  2017. Bydd yr holl sylwadau'n cael eu hystyried yn ofalus ac yn trwytho'r strategaeth.

Er nad yw'n ofyniad cyfreithiol i gynghorau ddarparu toiledau cyhoeddus na chyfleusterau newid babanod, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn parhau i reoli nifer o doiledau cyhoeddus traddodiadol ac mae'n croesawu'r cyhoedd i ddefnyddio cyfleusterau yn nifer o'n hadeiladau.

Yn anffodus, nid oes cyllid ar gael gennym ar hyn o bryd i wella toiledau cyhoeddus na chyfleusterau newid babanod, nac i greu cyfleusterau newydd. Serch hynny, rydym yn gobeithio, trwy ddatblygu dealltwriaeth drwyadl o brofiadau pobl o ddefnyddio toiledau/cyfleusterau newid babanod mewn lleoedd cyhoeddus, y gallwn asesu'r angen am welliannau ac i ystyried sut y gallem weithio gyda busnesau a phartneriaid eraill i gael hyd i atebion i'r materion yma.
 

What Happens Next

Your response will be reviewed by staff within the Public Services Support Unit at Torfaen County Borough Council. We will use the information that you and other people who respond have provided to help us understand people’s experiences. We will use this insight to produce an ‘Assessment of Need’, that will inform the Local Toilet Strategy we are currently working on. 

A draft of the Local Toilet Strategy will be available for public consultation for 12 weeks, between October and December 2018. Comments made will be reviewed and we will make any necessary changes in early 2019. A final draft will be presented to a scrutiny panel and any further amendments will be made. We will publish the completed Local Toilet Strategy by 31st May 2019.

The strategy will influence future choices made by Torfaen County Borough Council and although we have no significant budget to create additional toilet facilities or improve existing facilities, we hope that we may be able to work with businesses and other partners to provide solutions to some of the issues raised.

Welsh Government are planning to create an online map of all existing toilet and baby changing facilities available across Wales. Torfaen County Borough Council will be providing information to ensure all facilities in Torfaen are included. We will provide a link to the map on our website, when it is made available. We already provide information on toilets within Torfaen, on our website.

_____________________________________________________________

Bydd eich ymateb yn cael ei adolygu gan staff yn yr Uned Cefnogi Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth yr ydych chi a phobl eraill sydd wedi ymateb wedi ei rhoi i'n helpu i ddeall profiadau pobl. Byddwn yn defnyddio'r mewnwelediad yma i gynhyrchu ‘Asesiad Angen’, a fydd yn trwytho'r Strategaeth Toiledau Lleol yr ydym yn gweithio arni ar hyn o bryd.

Bydd drafft o'r Strategaeth Toiledau Lleol ar gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus am 12 wythnos, rhwng Hydref a Rhagfyr 2018. Bydd sylwadau'n cael eu hadolygu a byddwn yn gwneud unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol yn gynnar yn 2019. Bydd drafft terfynol yn cael ei gyflwyno i banel craffu a bydd unrhyw ddiwygiadau eraill yn cael eu gwneud. Byddwn yn cyhoeddi'r Strategaeth Toiledau Lleol erbyn 31ain Mai 2019.

Bydd y strategaeth yn dylanwadu ar ddewisiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn y dyfodol ac er nad oes gennym gyllideb sylweddol i greu cyfleusterau toiledau ychwanegol na gwella cyfleusterau presennol, rydym yn gobeithio y bydd modd i ni weithio gyda busnesau a phartneriaid eraill i ddarparu atebion i rai o'r materion sy'n cael eu codi.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu map ar-lein o gyfleusterau toiledau a newid babanod sydd ar gael ar draws Cymru. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn darparu gwybodaeth i sicrhau fod yr holl gyfleusterau yn Nhorfaen yn cael eu cynnwys. Byddwn yn darparu dolen i'r map ar ein gwefan, pan fydd ar gael. Rydym eisoes yn darparu gwybodaeth ar doiledau yn Nhorfaen ar ein gwefan.

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Children & Young People
  • Health & Wellbeing
  • Residents