Y Sgwrs Fawr - ‘Y Dorfaen i ni’

Closed 31 Aug 2017

Opened 1 Aug 2017

Overview

Mae Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn gofyn i gyrff cyhoeddus yn Nhorfaen i wneud pethau’n wahanol ac i feddwl am;

  • effaith hir dymor eu penderfyniadau;
  • gweithio’n well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd;
  • ac, er mwyn osgoi problemau dyfalbarhaol fel tlodi, anghydraddoldebau  iechyd ac effaith newid yn yr hinsawdd.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen (partneriaid yn y gwasanaethau cyhoeddus yw BGC) yn gweithio gyda’i gilydd i wella lles yn Nhorfaen ac mae ganddo weledigaeth i Dorfaen fod:

Yn Dorfaen iachach ble

  • mae gan bob plentyn y dechrau gorau mewn bywyd;
  • mae pob oedolyn oedran gwaith yn heneiddio’n iach;
  • ac mae pob person hŷn yn heneiddio’n dda.

Torfaen cyfoethocach a mwy llewyrchus.

Yn le ble mae adnoddau naturiol yn cael eu diogelu a’u gwella fel bod Torfaen yn le cadarnhaol i fyw a gweithio.

Why We Are Consulting

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r BGC wedi casglu llawer iawn o ddata ac mae wedi gofyn i drigolion a busnesau yn Nhorfaen am eu barn ynglŷn â lles ein cymunedau.  Mae’r wybodaeth yma wedi helpu’r BGC i osod yr amcanion a restrir uchod a fydd yn helpu i fynd i’r afael ar heriau’r presennol a’r dyfodol sy’n wynebu cymunedau yn Nhorfaen.

Serch hynny, yn y dyfodol, ni fydd modd i wasanaethau cyhoeddus wneud popeth, felly mae cefnogaeth ein cymunedau yn allweddol er mwyn sicrhau bod Torfaen yn le y mae pobl am fyw a gweithio ynddi heddiw, ac yn y dyfodol.

Rydym am ofyn i chi sut y gallwn weithio gyda’n gilydd i gyflawni hyn.  Caiff ei barn ei chynnwys yn ein Cynllun Lles a bydd yn ein helpu i wireddu’r amcanion. 

Audiences

  • Residents