Active Travel 2017

Closed 12 Aug 2017

Opened 12 May 2017

Results expected 31 Oct 2017

Feedback expected 30 Nov 2017

Overview

Last year we asked you which active travel routes you use to walk and cycle for short-distance everyday journeys, such as journeys to school, work, or for access to shops or services. These routes were then assessed and any routes suitable for active travel were included on our Existing Routes Maps and submitted to Welsh Government as part of our duties under the Active Travel (Wales) Act 2013.

Y llynedd fe wnaethom ofyn i chi pa lwybrau teithio llesol yr ydych yn eu defnyddio i gerdded a seiclo ar deithiau pellter byr bob dydd - fel teithiau i'r ysgol, gwaith, neu i fynd i'r siopau neu wasanaethau. Yna, cafodd y llwybrau hyn eu hasesu a chafodd unrhyw lwybrau sy'n addas ar gyfer teithio llesol eu cynnwys ar ein Mapiau Llwybrau Presennol a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru fel rhan o'n dyletswyddau dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

Why We Are Consulting

We now want to know which active travel routes you would like the Council to develop over the next 15 years as part of our Integrated Network Maps. We also want to know about any active travel facilities you think are needed, such as crossing points, cycle parking, signing or seating. Remember, active travel does not include journeys purely made for recreation or social reasons.

Rydym bellach am wybod pa lwybrau teithio llesol yr hoffech i'r Cyngor eu datblygu dros y 15 mlynedd nesaf fel rhan o'n Mapiau Rhwydwaith Integredig. Rydym hefyd am wybod am unrhyw gyfleusterau teithio llesol sydd eu hangen yn eich barn chi, fel mannau croesi, parcio beiciau, arwyddion neu fannau eistedd. Cofiwch nad yw teithio llesol yn cynnwys teithiau a wneir am resymau hamdden neu gymdeithasol yn unig.

Audiences