Police and Crime Commissioner Precept Consultation 2019/2020 - Ymgynghoriad Praesept Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent 2019/2020

Closes 13 Jan 2019

Opened 15 Nov 2018

Results expected 28 Jan 2019

Feedback expected 29 Jan 2019

Overview

Pressures on police time and resources are increasing. Whether it is from the increase in recorded crime or more complex crimes being committed, the police, more than ever, are being called on to respond. Our officers and staff are being stretched like never before.

The current funding settlement for policing from the UK Government no longer ensures the resilience of Gwent Police to respond to further increases in demand. If this lack of investment continues, it will undoubtedly lead to increases in crime and a reduction of confidence in our police service.


To this backdrop, I would like to hear your views to help me set my budget for 2019/20.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae pwysau cynyddol ar amser ac adnoddau’r heddlu. Efallai bod hynny oherwydd y cynnydd yn nifer y troseddau sy’n cael eu cofnodi, y ffaith bod troseddau mwy cymhleth yn cael eu cyflawni neu fwy o angen diogelu’r rhai agored i niwed mewn cymdeithas. Beth bynnag yw’r rheswm mae mwy o alw nag erioed ar yr heddlu i ymateb.  Mae’r pwysau ar ein swyddogion a staff yn fwy nag erioed o’r blaen.

Mae’r setliad cyllid presennol ar gyfer plismona gan Lywodraeth y DU yn parhau i leihau ac felly nid yw’n ddigonol i ymateb i’r galw presennol, heb sôn am y galw cynyddol. Os bydd y diffyg buddsoddiad hwn yn parhau, yn ddiamau bydd yn arwain at leihad yn y gwasanaeth plismona ac, o ganlyniad, lleihad yn hyder y cyhoedd.

Gyda hyn mewn golwg, hoffwn glywed eich barn chi ar fy opsiynau ar gyfer cynnydd arfaethedig yn y Praesept ac i’m helpu i bennu fy nghyllideb ar gyfer 2019/20.

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Crime & Community Safety