Torfaen Local Development Plan Revision Consultation on Draft Delivery Agreement (April 2018) / Diwygio Cynllun Datblygu Lleol Torfaen Ymgynghoriad ar Gytundeb Cyflenwi Drafft (Ebrill 2018)

Closed 15 May 2018

Opened 17 Apr 2018

Overview

The council adopted its Local Development Plan (LDP) in December 2013. The plan guides the development and use of land in the county borough until 2021.

At its meeting on 17th April 2018, the council approved the commencement of a full revision to its Local Development Plan, which will result in a brand new LDP for Torfaen for the period up to 2033. It also approved a draft Delivery Agreement for consultation.

..........

Mabwysiadodd y Cyngor ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) ym mis Rhagfyr 2013. Mae'r cynllun yn llywio datblygiad a'r defnydd a wneir o'r tir yn y Fwrdeistref Sirol hyd at 2021.

Yn ei gyfarfod ar 17eg Ebrill 2018, cymeradwyodd y cyngor ddechrau diwygiad llawn o'i Gynllun Datblygu Lleol, a fydd yn arwain at Gynllun Datblygu Lleol newydd sbon ar gyfer Torfaen ar gyfer y cyfnod hyd at 2033.  Hefyd cymeradwyodd y Cytundeb Cyflenwi drafft ar gyfer ymgynghori.

 

Why We Are Consulting

Before work can fully commence on the revision of the LDP a Delivery Agreement has to be prepared by the council and agreed with the Welsh Government. The purpose of the Delivery Agreement is to set out a timetable for producing the plan, and a Community Involvement Scheme which explains how developers, the public and interested groups can contribute to its development.

The consultation document, background information and comments forms are available to download on the council’s website at www.torfaen.gov.uk/en/PlanningAndDevelopment/Planningpolicy/Local-Development-Plan-Review/Local-Development-Plan-Review.aspx

The closing date for receipt of comments is 5pm on Wednesday 18th May 2018 and can be emailed to ldp@torfaen.gov.uk


..........

Cyn y gall gwaith ddechrau o ddifrif ar yr adolygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol, mae'n rhaid i'r Cyngor baratoi Cytundeb Cyflenwi a chytuno ar hynny gyda Llywodraeth Cymru.  Diben y Cytundeb Cyflenwi yw gosod yr amserlen ar gyfer paratoi'r cynllun a Chynllun Ymgyfraniad Cymunedol sy'n egluro sut a phryd y gall datblygwyr, y cyhoedd a grwpiau sydd â diddordeb gyfrannu at ddatblygu’r Cynllun.

Mae'r ddogfen ymgynghori, gwybodaeth gefndir a ffurflenni sylwadau ar gael i'w lawr lwytho ar wefan y cyngor sef: www.torfaen.gov.uk/cy/PlanningAndDevelopment/Planningpolicy/Local-Development-Plan-Review/Local-Development-Plan-Review.aspx

Y dyddiad cau i dderbyn unrhyw sylwadau yw 5pm ar ddydd Mercher 18fed Mai 2018 a gellir e-bostio’r rhain i ldp@torfaen.gov.uk

 

Audiences

  • Residents

Interests

  • Residents