Torfaen Local Development Plan – call for candidate sites / Cynllun Datblygu Lleol Torfaen – galw am safleoedd posibl

Closed 1 Oct 2018

Opened 6 Aug 2018

Overview

The council adopted its Local Development Plan (LDP) in December 2013. The plan sets out guidelines for the use and development of land within Torfaen.

Our current plan runs out in 2021 and we are creating a new one that will set out the guidelines for development until 2033.

We are now asking developers, landowners, organisations and the public to submit sites that could be included for new development, re-development or protection within the new LDP.

These sites are known as ‘candidate sites’ and will be considered against a Site Assessment Methodology for potential inclusion within the new Local Development Plan.
Please note that while all submissions will be considered, that does not imply that they will be accepted and allocated in the final Torfaen LDP. For transparency, all submissions received will be made public in a register by the end of the year.

If you are interested in finding out more about this process, or would like to submit a site for consideration, please visit our website www.torfaen.gov.uk/en/PlanningAndDevelopment/Planningpolicy/Local-Development-Plan-Review/Replacement-Torfaen-Local-Development-Plan.aspx

Please note the deadline for submission of candidate sites is Monday 1st October 2018
.........
 

Mabwysiadodd y cyngor ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn Rhagfyr 2013. Mae’r cynllun yn gosod canllawiau ar gyfer defnydd a datblygiad tir yn Nhorfaen. 

Mae ein cynllun presennol yn dod i ben yn 2021 ac rydym yn creu un newydd a fydd yn gosod y canllawiau ar gyfer datblygiad tan 2033.

Rydym nawr yn gofyn i ddatblygwyr, tirfeddianwyr, sefydliadau a’r cyhoedd i gyflwyno safleoedd a allai gael eu cynnwys ar gyfer datblygiad newydd, ail-ddatblygu neu i’w diogelu yn y CDLl newydd.

Mae’r safleoedd yma’n cael eu hadnabod fel ‘safleoedd posibl’ a byddant yn cael eu hystyried yn ôl Methodoleg Asesiad Safle ar gyfer y posibilrwydd o’u cynnwys yn y  Cynllun Datblygu Lleol newydd. Nodwch, er bydd pob argymhelliad yn cael eu hystyried, nid yw hynny’n awgrymu y byddan nhw’n cael eu derbyn a’u gosod yn y CDLl terfynol.  Er tryloywder, bydd pob argymhelliad yn cael eu cyhoeddi mewn cofrestr erbyn diwedd y flwyddyn.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod mwy am y broses hon, neu os hoffech chi argymell safle i’w hystyried, ewch at ein gwefan www.torfaen.gov.uk/cy/PlanningAndDevelopment/Planningpolicy/Local-Development-Plan-Review/Replacement-Torfaen-Local-Development-Plan.aspx 

Nodwch os gwelwch yn dda mai’r dyddiad cau ar gyfer argymell safle yw Dydd Llun 1af Hydref 2018
 

Audiences

  • All

Interests

  • Democracy