Teithio Llesol Torfaen

Closed 9 Nov 2021

Opened 16 Aug 2021

Overview

Yn gynharach yn 2021, gofynnon ni ichi am eich barn ynghylch sut i wella llwybrau beicio a cherdded yn Torfaen. Roedd y cyfnod hwnnw o drafod yn llwyddiannus iawn gyda thros 1000 o bobl yn cymryd rhan. Rydyn ni wedi ystyried y sylwadau i gyd yn ofalus ac wedi cyfuno’ch barn chi â gwybodaeth berthnasol arall i lunio Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft. Mae yna 111km ychwanegol o lwybrau ar y Map drafft o’i gymharu â’r map y gwnaeth Gweinidogion Cymru ei gymeradwyo yn 2017. Byddwn ni nawr yn ymgynghori ar y llwybrau hyn.

Mae’r mapiau hyn yn dangos:

• pa lwybrau sydd angen eu gwella a ble mae angen llwybrau newydd (wedi’u labelu fel “llwybrau’r dyfodol”)

• llwybrau sydd eisoes yn bodloni’r safonau dylunio ar gyfer llwybrau teithio llesol (wedi’u labelu fel “llwybrau presennol”)

• cyfleusterau cysylltiedig

Ar y wefan hon, fe welwch ein Map drafft ar gyfer pob tref yn y sir. Rydych yn gallu dangos a chuddio haenau i weld y llwybrau presennol, llwybrau’r dyfodol neu’r ddau yr un pryd. Mae haen ar wahân yn dangos lle mae cyfleusterau sy'n gysylltiedig â theithio llesol. Mae gan bob anheddiad dudalen lle gallwch ateb cwestiynau sy'n ymwneud â'r rhwydwaith yn yr ardal honno, ac mae tudalen hefyd ar gyfer llwybrau sydd y tu allan i'r aneddiadau.

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Health & Wellbeing
  • Residents
  • Involvement
  • Environment
  • Travel