Playing Field Regulations Consultation: Rugby Grounds within Pontypool Park / Ymgynghoriad Rheoliadau Meysydd Chwarae – Meysydd Rygbi Odd I Mewn I Barc Pont-Y-Pwl

Closed 15 Mar 2019

Opened 9 Jan 2019

Overview

Pontypool Park is an important environmental, leisure and cultural venue within the town and therefore you are invited to comment on proposals to the rugby grounds area within the park. 

The Park is owned by Torfaen County Borough Council and, when it was transferred to the Council, the Council covenanted that it would hold the Park “for the use of the public”.  It is proposed that this legal requirement be slightly amended to give   flexibility on how the rugby grounds area is managed moving forward.  With these proposals the Council would be able to work in partnership with Pontypool Rugby Limited and give the Club exclusive possession of the grounds so that it can have greater influence and control on the rugby pitch and stand to resolve vandalism issues.  The area that is being consulted upon is outlined in red on the enclosed plan. However the rest of Pontypool Park will still be subject to the covenant and managed accordingly for everyone’s use and enjoyment.

Mae Parc Pont-y-pŵl yn lleoliad amgylcheddol, hamdden a diwylliannol pwysig yn y dref a gwahoddir chi felly i wneud sylwadau ar argymhellion mewn perthynas ag ardal y meysydd rygbi yn y parc. 

Mae’r Parc yn eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a, phan drosglwyddwyd ef i’r Cyngor, rhoddodd y Cyngor gyfamod y byddai’n cadw’r Parc “at ddefnydd y cyhoedd”.  Cynigir fod y gofyniad cyfreithiol hwn yn cael ei ddiwygio ychydig i roi hyblygrwydd ar sut bydd ardal y meysydd rygbi’n cael ei rheoli yn y dyfodol.  Gyda’r argymhellion yma bydd y Cyngor yn gallu gweithio mewn partneriaeth â Pontypool Rugby Ltd a rhoi meddiant dethol o’r meysydd i’r Clwb fel y gall gael mwy o ddylanwad a rheolaeth ar y cae rygbi a’r eisteddle er mwyn mynd i’r afael â phroblemau fandaliaeth.  Mae’r ardal sy’n destun ymgynghoriad wedi ei hamlinellu’n goch ar y cynllun amgaeedig. Serch hynny bydd gweddill Parc Pont-y-pŵl yn dal i fod yn rhwym wrth y cyfamod ac yn cael ei reoli’n briodol ar gyfer defnydd a mwynhad pawb.

Why We Are Consulting

The consultation is being undertaken in accordance with the Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Regulations 2015.  This is a legal process that is an important step prior to the Council taking a decision as to whether to grant a lease to Pontypool Rugby Ltd., giving the club security for the future, allowing it to invest in and improve the rugby ground’s facilities. It should be stressed this consultation is on a specific matter i.e. the management of the Park and the rugby grounds.  We understand that Pontypool Rugby Ltd. will shortly be submitting a planning application for improvements to the grounds and these will be subject to their own consultation and legal processes which are entirely separate from this Playing Fields consultation. 

The consultation period is open for six weeks and will close at 5pm on 15th March 2019.  During this period, you are invited to send comments on the proposals.

Mae’r ymgynghoriad yn cael ei gynnal yn unol â Rheoliadau Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015. Mae hon yn broses gyfreithiol sy’n gam bwysig cyn bod y Cyngor yn penderfynu p’un ai i roi prydles i Pontypool Rugby Ltd, gan roi sicrwydd i’r clwb at y dyfodol gan ganiatáu iddo fuddsoddi yng nghyfleusterau’r maes rygbi a’u gwella. Dylid pwysleisio fod yr ymgynghoriad hwn ar fater penodol h.y. rheolaeth y Parc a’r meysydd rygbi. Rydym yn deall y bydd Pontypool Rugby Ltd yn cyflwyno cais cynllunio cyn bo hir am welliannau i’r meysydd a bydd ymgynghoriad ar y cais hwn hefyd a phrosesau cyfreithiol sydd ar wahân i’r ymgynghoriad yma ar y Meysydd Chwarae. 

Mae’r cyfnod ymgynghorol ar agor am chwe wythnos a bydd yn cau am 5pm ar 15fed o Fawrth 2019.  Yn ystod y cyfnod hwn gwahoddir i chi ddanfon sylwadau ar yr argymhellion.

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Playing Fields