Polisi drafft gorfodi amddiffyn y cyhoedd

Closed 25 Aug 2017

Opened 31 Jul 2017

Overview

Rydym nawr yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i gyflawni ein gwasanaethau iechyd yr amgylchedd, safonau masnach a thrwyddedu.

Fel rhan o’r cydweithredu hwn, mae angen i ni arolygu ein polisi gorfodi i wneud yn si┼Ár ei fod yn gyson ar draws y ddau awdurdod.

Mae ein polisi gorfodi yn pennu’r hyn y gall trigolion a busnesau ei ddisgwyl gan wasanaeth amddiffyn y cyhoedd Torfaen, sut a pham rydym yn penderfynu cymryd camau gorfodi, a pha gamau y medrwn eu cymryd.

Why We Are Consulting

Mae hwn yn gyfle i drigolion a busnesau arolygu a lleisio barn ar y polisi i’n helpu ni i sicrhau ei fod yn deg, yn atebol, yn gymesur ac yn agored.

Cymerwch amser os gwelwch yn dda i ddarllen y ddogfen a rhoi eich sylwadau i ni.

Audiences

  • Residents

Interests

  • Residents
  • Spending
  • Corporate Plan
  • Communication
  • Customer Service
  • Democracy
  • Crime & Community Safety
  • Anti Social Behaviour