Pontymoile Basin Activity Hub Survey / Arolwg o Hwb Gweithgareddau Basn Pont-y-moel

Closed 22 May 2019

Opened 27 Mar 2019

Overview

The Monmouthshire & Brecon Canal Adventure Triangle project has identified the Pontymoile canal basin as an important development hub, which can offer new leisure activities for local people and visitors. The aim is to offer canal related activities and access along the canal corridor to the wider countryside. Improvements planned will include a new café, activity space, car parking, toilets and showers.
 

We know how popular Pontymoile Basin already is, and we are keen to keep everyone who visits the site up to date as plans develop. Many of you are aware that the plans include the removal of the existing boat café. This decision has not been taken lightly but it has become apparent that it is no longer effective to maintain and difficult to keep secure for any tenant. A building designed sympathetically to the location will also come with its own free car parking which will be open during the café / activity hours. Extensive outdoor picnic / seating areas will be arranged for people to enjoy the sunshine and views out across the canal.

To shape these activities and how this facility can be run we would like to hear your views. Please can you spend a few minutes completing the survey below and adding your comments.

....................................................................................

 

Mae prosiect Triongl Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu wedi adnabod basn camlas Pont-y-moel fel hwb datblygu pwysig, a all gynnig gweithgareddau hamdden newydd ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr. Y nod yw cynnig gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r gamlas a mynediad ar hyd coridor y gamlas i gefn gwlad yn ehangach. Bydd y gwelliannau a fwriedir yn cynnwys caffi, lle i gynnal gweithgareddau, maes parcio, toiledau a chawodydd newydd.
 
Rydym yn gwybod pa mor boblogaidd yw Basn Pont-y-moel eisoes, ac rydym yn awyddus i hysbysu pawb sy’n ymweld â’r safle wrth i gynlluniau ddatblygu. Mae llawer ohonoch yn ymwybodol bod y cynlluniau yn cynnwys cael gwared ar y caffi cwch presennol. Nid yw'r penderfyniad hwn wedi bod yn un hawdd ond mae bellach yn amlwg nad yw bellach yn effeithiol i'w gynnal ac mae'n anodd ei ddiogelu i unrhyw denant. Daw adeilad sydd wedi'i ddylunio mewn ffordd sy'n gweddu â'r lleoliad  â'i faes parcio ei hun fydd yn rhad ac am ddim ac ar agor yn ystod oriau agor y caffi / gweithgareddau a mannau picnic / mannau eistedd helaeth er mwyn galluogi pobl i fwynhau'r golygfeydd ar draws y gamlas.

I lunio'r gweithgareddau hyn a sut y gellir rhedeg y cyfleuster hwn, hoffem glywed eich barn. A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn cwblhau'r arolwg ac ychwanegu eich sylwadau.

Audiences

  • Residents

Interests

  • Involvement