Consultation on the Preferred Strategy of the Torfaen Replacement Local Development Plan / Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd i Dorfaen

Closed 30 Apr 2021

Opened 4 Dec 2020

Overview

The council is preparing a plan to identify where new developments such as housing, employment, community facilities, and supporting infrastructure, will go in Torfaen up to 2033. The plan that encompasses all of this information is called the Replacement Local Development Plan (RLDP)

............................................................................................................

Mae'r cyngor yn paratoi cynllun i nodi lle bydd datblygiadau newydd fel tai, cyflogaeth, cyfleusterau cymunedol, a seilwaith ategol, yn mynd yn Nhorfaen hyd at 2033. Yr enw a roddir i’r cynllun sy'n cwmpasu'r holl wybodaeth hon yw Cynllun Datblygu Lleol Newydd(CDLlN).

Why your views matter

Before the RLDP is finalised, various stages of consultation need to take place with stakeholders and residents.

The stage we now need to consult on is the Preferred Strategy. This strategy will guide the use of land in borough until 2033 which is why getting involved in the consultation is so important.

The Preferred Strategy document is the first main consultation stage in the preparation of the new RLDP which sets out how much development is needed and broadly where this is likely to be.

...............................................................................................................

Cyn i'r CDLlN gael ei gwblhau, mae angen cynnal gwahanol gamau ymgynghori gyda rhanddeiliaid a thrigolion.

Y cam y mae angen i ni ymgynghori yn ei gylch yn awr yw'r Strategaeth a Ffefrir. Bydd y strategaeth hon yn arwain ar ddefnyddio tir yn y fwrdeistref tan 2033 a dyna pam mae cymryd rhan yn yr ymgynghoriad mor bwysig.

Y ddogfen Strategaeth a Ffefrir yw'r prif gam ymgynghori cyntaf wrth baratoi'r CDLlN sy'n nodi faint o ddatblygu sydd ei angen ac yn fras lle mae hyn yn debygol o fod.

Audiences

  • English
  • Cymraeg

Interests

  • Planning