Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (rheoli cŵn)

Closed 15 Dec 2017

Opened 15 Nov 2017

Overview

Rydym yn cynnig newid y rheolaethau sy’n berthnasol i ymarfer cŵn a glanhau baw cŵn ar dir yn Nhorfaen.

Why We Are Consulting

Yn 2013 cyflwynwyd dau Orchymyn Rheoli Cŵn yn Nhorfaen a oedd yn creu Ardaloedd Gwahardd Cŵn a’i gwneud yn drosedd i berchnogion beidio â glanhau baw cŵn.

Ers 2013, cyflwynwyd deddfwriaeth newydd ar ffurf Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, sy’n disodli’r system flaenorol Gorchymyn Rheoli Cŵn gyda Gorchmynion Amddiffyn Mannau Agored (GAMA).

Rydym yn bwriadu cyflwyno un Gorchymyn Amddiffyn Mannau Agored cyfunol ar gyfer rheoli cŵn sy’n delio â’r tair trosedd a restrir isod. Bydd methu â chydymffurfio â’r GAMA yn arwain at hysbysiad cosb sefydlog o £100. Bydd methu â thalu’r Hysbysiad Cosb Sefydlog yn arwain at gamau cyfreithiol a allai arwain at ddirwy o £1000 ar y mwyaf.

Gall y troseddau hyn fod yn berthnasol i unrhyw dir yn Nhorfaen y mae’r cyhoedd yn cael mynd arno.

Y tair trosedd a fyddai’n cael eu cynnwys fyddai:

 1. Cŵn yn Baeddu Tir
  Bydd hyn yn berthnasol i’r fwrdeistref gyfan a bydd yn parhau i fod yn drosedd i beidio â chodi baw cŵn.
 1. Ardaloedd Gwahardd Cŵn
  Mae gennym gyfle nawr i arolygu nifer yr Ardaloedd Gwahardd Cŵn yn Nhorfaen ac rydym yn cynnig lleihau’r nifer o ryw 250 i 150.

  Fel sy’n berthnasol ar hyn o bryd, mae’r cyngor yn ystyried y dylai’r Ardaloedd Gwahardd Cŵn fod yn berthnasol i dri chategori o dir, sef tiroedd ysgol, caeau chwarae dynodedig a mannau chwarae plant dynodedig. Cynigir hefyd Ardal ddiwygiedig Gwahardd Cŵn ar gyfer yr ardal bridio cornicyllod ger Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd Garn ym Mlaenafon.

  Mae rhai eithriadau i gŵn tywys a chŵn eraill sydd wedi eu hyfforddi i gynorthwyo. Mae eithriadau hefyd lle: 

·         Mae gan berson esgus rhesymol dros fynd â chi i ardal waharddedig – er enghraifft cŵn heddlu.

·         Mae gan berson ganiatâd i fynd â’i gi i ardal waharddedig – mae hyn yn golygu bod tirfeddiannwr megis ysgol yn rhoi caniatâd i gŵn fynd ar y tir ar gyfer sioeau cymunedol neu i gymryd rhan mewn gwersi, neu gall y cyngor roi caniatâd i gynnal dosbarthiadau hyfforddi cŵn ar gaeau chwarae, er enghraifft.

·         Hawliau tramwy wedi eu nodi – ni fedrwn wahardd cŵn o lwybrau troed cyhoeddus. 

 1. Ardaloedd Cŵn ar Dennyn
  Mae hon yn drosedd newydd nad yw wedi ei mabwysiadu o’r blaen yn Nhorfaen, a byddai’n ei gwneud yn drosedd gadael ci oddi ar dennyn mewn ardaloedd penodol. Rydym wedi cael cais i ystyried dwy ardal benodol oherwydd pryderon a fynegwyd ynglŷn ag ymosodiadau gan gŵn, perygl i fywyd gwyllt a gwrthdrawiadau rhwng gwahanol ddefnyddwyr yn yr ardaloedd hynny. Y cynnig presennol yw dynodi Ardaloedd Cŵn ar Dennyn mewn rhannau penodol o Lyn Cychod Cwmbrân a Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd Garn ger Blaenafon.

Rydym yn gofyn i chi gyflwyno eich syniadau a’ch sylwadau chi ar y cynigion hyn ac fe gaiff yr wybodaeth hon ei bwydo i adroddiad terfynol a fydd yn mynd gerbron y cyngor llawn er mwyn cymryd penderfyniad yn y dyfodol.

Nodiadau ar weld yr Ardaloedd Rheoli Cŵn

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod pa reolaeth, os rheolaeth o gwbl, sy’n berthnasol i ardal benodol, medrwch edrych ar y Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus – rhestr gyfeirio Rheoli Cŵn.  

Mae pob Ardal Rheoli Cŵn wedi ei rhestru yn ôl ward etholaethol ac wedi cael rhif cyfeirio GAMA unigryw. Mae’r rhestr yn ei gwneud yn glir os yw’r cyfyngiad yn ymwneud ag Ardal Gwahardd Cŵn neu Ardal Cŵn ar Dennyn. Fel arall, medrwch chwilio am ardal ar ein system fapio gan ddefnyddio’r ddolen hon http://gis.torfaen.gov.uk:8010/connect/analyst/?mapcfg=Public%20View&lang=en_GB


Y ffordd hawddaf i chwilio am safle ar y system fapio yw yn ôl enw stryd. Mae’r mannau coch yn dangos yr Ardaloedd Gwahardd Cŵn arfaethedig h.y. safleoedd ysgol, caeau chwarae dynodedig a mannau chwarae plant dynodedig. Mae’r mannau gwyrdd yn dangos Ardaloedd Cŵn ar Dennyn arfaethedig (a gynigir ar hyn o bryd ar gyfer Llyn Cychod Cwmbrân a Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd Garn yn unig).

Os hoffech chi weld y cynlluniau yn bersonol, mae modd gwneud hynny yn swyddfeydd y cyngor yn Nhŷ Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, New Inn, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0LS yn ystod yr oriau canlynol:

Dydd Llun i Ddydd Iau: 9am i 5pm.
Dydd Gwener 9am i 4:30pm.

Byddwn hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio i ganiatáu i unrhyw un nad yw’n medru gweld yr ymgynghoriad arlein weld copi caled o’r cynlluniau a’u trafod yn bersonol gyda swyddog.

Cynhelir y sesiynau hyn ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Llun 27 Tachwedd. Neuadd y Gweithwyr Blaenafon. 12pm – 2pm.
Dydd Mercher 29 Tachwedd. Canolfan Byw’n Egnïol Pont-y-pŵl. 12pm – 2pm.
Dydd Gwener 1 Rhagfyr. Llyfrgell Cwmbrân. 12pm – 2pm

Events

Audiences

 • Residents
 • Staff
 • Elected Members
 • All Individuals

Interests

 • Staff Involvement