Torfaen County Borough Council Draft Litter and Fly- tipping Strategy 2020-2025 / Strategaeth Ddrafft Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon 2020-2025 Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Closed 9 Feb 2020

Opened 15 Jan 2020

Overview

Litter is a concern to everyone in Torfaen and creates a significant cost to the council each year.

Maintaining a cleaner, greener Torfaen is a priority within the council’s Corporate Plan. Whilst it would be unrealistic to expect a completely litter free borough, the council’s vision is to significantly reduce the amount of litter in Torfaen. 

In addition to the significant cost, littering also has a negative impact on people’s well-being and is highly damaging to the natural environment. We plan to develop a litter strategy that will help shape how we can all work together to make Torfaen a cleaner and greener place to live, work and visit.

..........................................................................................................

Mae sbwriel yn bryder i bawb yn Nhorfaen ac mae'n creu cost sylweddol i'r cyngor bob blwyddyn.

Mae cynnal Torfaen sy'n lanach a gwyrddach yn flaenoriaeth yng Nghynllun Corfforaethol y cyngor.  Er y byddai'n afrealistig disgwyl gweld bwrdeistref sy’n gwbl rydd o sbwriel, gweledigaeth y cyngor yw lleihau'n maint y sbwriel yn Nhorfaen, a hynny'n sylweddol.

Yn ogystal â'r gost sylweddol, mae taflu sbwriel hefyd yn cael effaith negyddol ar les pobl ac mae'n niweidiol iawn i'r amgylchedd naturiol. Rydym yn bwriadu datblygu strategaeth sbwriel fydd yn helpu i lywio sut y gall pob un ohonom weithio gyda'n gilydd i wneud Torfaen yn lle glanach a gwyrddach i fyw, gweithio ac ymweld ag ef.

Why We Are Consulting

We need your thoughts and ideas about the strategy and the ojectives within it.  Please follow the link below to view the aim and objectives of the strategy and answer a short questionnaire.  A full copy of the draft strategy can be viewed in the related documents at the bottom of this page.

.............................................................................................................

Rydym angen eich barn a syniadau am y strategaeth a’r amcanion sydd ynddi. Dilynwch y ddolen isod i weld nodau ac amcanion y strategaeth ac ateb holiadur byr.  Mae copi llawn o’r strategaeth ddrafft i’w weld yn y dogfennau cysylltiol ar waelod y dudalen hon.

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Corporate Plan
  • Waste & Recycling
  • Environment