Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus sy’n ymwneud â Chŵn

Closed 8 Oct 2021

Opened 10 Sep 2021

Overview

 

Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus (GDMAC) yn helpu cynghorau lleol i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym yn adolygu’r Gorchmynion hyn sydd ar waith ar hyn o bryd mewn perthynas â rheoli cŵn, i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol ac yn effeithiol o ran cadw Torfaen yn lân ac yn wyrdd, ac rydym am glywed eich barn.

Mae angen i ni wybod a yw trigolion yn parhau i gefnogi'r GDMAC, a hoffent weld unrhyw newidiadau, neu a ydynt yn meddwl y dylid eu dileu.

Ar hyn o bryd mae tri GDMAC o'r fath ar waith, y mae'n rhaid eu hadolygu bob tair blynedd:

 • Baw Cŵn: Mae hwn yn Orchymyn ar gyfer y fwrdeistref gyfan, lle mae'n drosedd methu â chodi baw cŵn o unrhyw dir y mae gan y cyhoedd fynediad iddo.
 • Ardaloedd Gwahardd Cŵn: Mae 140 o ardaloedd yn y fwrdeistref lle mae cŵn yn cael eu gwahardd, gan gynnwys tir ysgolion, mannau chwarae i blant a chaeau chwaraeon wedi'u marcio. Mae cŵn hefyd wedi'u heithrio o ardal fridio Cornicyllod ger Gwarchodfa Natur Llynnoedd Garn.
 • Ardaloedd Cŵn ar Dennyn: Mae hefyd yn drosedd gadael ci oddi ar dennyn mewn ardaloedd penodol, gan gynnwys Llynnoedd Garn, Llyn Cychod Cwmbrân, a holl fynwentydd y Cyngor.

Mae mynd yn groes i Orchymyn yn drosedd, ac mae'r sancsiynau posibl yn cynnwys Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 neu ddirwy o hyd at £1,000 os cewch eich dyfarnu’n euog.

Mae gan bob ardal sy'n destun GDMAC, arwyddion sy'n egluro’r gofynion i annog pobl i gadw atynt, a sut i riportio rhywun sy'n torri'r amodau pan fydd hyn yn digwydd.

Why your views matter

Mae angen i ni wybod a yw trigolion yn hapus gyda’r GDMAC cyfredol, neu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau. Bydd y broses ymgynghori hon yn caniatáu i drigolion a phartïon eraill sydd â diddordeb, gynnig barn a thystiolaeth, a fydd yn cael eu hystyried wrth benderfynu a fydd y GDMAC presennol yn cael ei ymestyn, ei newid neu ei ddileu.

Dilynwch y dolenni ar waelod y dudalen hon os ydych am weld mwy o wybodaeth am y GDMAC cyfredol sy'n ymwneud â chŵn yn Nhorfaen.

Audiences

 • Cymraeg

Interests

 • Health & Wellbeing
 • Residents
 • Playing Fields
 • Involvement
 • Environment
 • Parks & Green Spaces
 • Crime & Community Safety
 • Anti Social Behaviour