Cynllun Datblygu Lleol Torfaen – Ymgynghoriad ar Adroddiad Adolygu Drafft y CDLl (Ionawr 2018)

Closed 14 Mar 2018

Opened 31 Jan 2018

Overview

Mabwysiadodd y Cyngor ei Gynllun Datblygu Lleol ym mis Rhagfyr 2013. Mae'r cynllun yn llywio datblygiad a'r defnydd a wneir o'r tir yn y Fwrdeistref Sirol hyd at 2021. Yn unol â'r ddeddfwriaeth, dechreuodd adolygiad statudol o'r CDLl yn 2017.

Cam cyntaf yr adolygiad hwn yw cyhoeddi'r Adroddiad Adolygu Drafft hwn i  ymgynghori â rhanddeiliaid. Mae'r adroddiad yn rhoi trosolwg o'r materion a gafodd eu hystyried fel rhan o broses adolygu'r cynllun ac wedi hynny mae'n nodi'r newidiadau posibl fydd eu hangen yn ôl pob tebyg i unrhyw gynllun diwygiedig.

Y mae hefyd yn nodi’r dewisiadau posibl ar gyfer adolygu’r CDLl.  

Why We Are Consulting

Dylai'r Adroddiad Adolygu Drafft fod yn destun ymgysylltu â rhanddeiliaid ac mae'r adroddiad yn nodi rhestr o gwestiynau mewn perthynas ag adolygu'r CDLl yr hoffem glywed eich barn amdanynt. Cymeradwywyd yr Adroddiad Adolygu Drafft ar gyfer ymgynghoriad yn y cyngor llawn ar 30 Ionawr 2018.

Mae'r ddogfen ymgynghori, gwybodaeth gefndir gysylltiedig a ffurflenni sylwadau swyddogol ar gael i'w lawr lwytho ar wefan y cyngor sef www.torfaen.gov.uk/en/PlanningAndDevelopment/Planningpolicy/Local-Development-Plan-Review/Local-Development-Plan-Review.aspx

Y dyddiad cau i dderbyn unrhyw sylwadau yw 5pm ar ddydd Mercher 14 Mawrth 2018 a gellir e-bostio’r rhain i ldp@torfaen.gov.uk

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Residents