Cynllun Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon, ac estyniad i Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon.

Closed 18 Sep 2017

Opened 7 Aug 2017

Overview

Rydym ar hyn o bryd yn diweddaru Cynllun Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon, sy’n gwneud argymhellion ar gyfer rheoli a gwella’r ardal o gwmpas canol tref Blaenafon at y dyfodol.

Fel rhan o’r broses hon, rydym hefyd yn cynnig ymestyn ffin Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon.

Mae ardaloedd cadwraeth yn cael eu hadnabod fel ardaloedd o gymeriad arbennig neu ddiddordeb hanesyddol, cymeriad a golwg y rhain y mae’n ddymunol eu gwarchod neu eu gwella. Mae dynodiad ardal gadwraeth yn rhoi haen ychwanegol o reolaeth i’r cyngor i sicrhau bod unrhyw ddatblygiad yn gwella cymeriad a golwg yr ardal.

Mae’r cynllun rheoli yn ddogfen allweddol sy’n disgrifio anghenion rheoli’r ardal, gan gynnwys asesiad o effeithiolrwydd rheolaeth gynllunio bresennol, yr angen am amddiffyniad ategol ac adnabod sut ellir gwarchod neu wella cymeriad arbennig yr ardal.

 

Why We Are Consulting

Mae angen i ni arolygu ardaloedd cadwraeth o bryd i’w gilydd i ystyried os oes angen dynodiad pellach neu newidiadau, ac i adnabod camau ar gyfer rheoli ardaloedd yn gadarnhaol i sicrhau bod eu cymeriad yn cael ei warchod a’i wella.

Rydym hefyd eisiau ymestyn ffin Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon i’r de-ddwyrain a’r de-orllewin i gynnwys nifer o adeiladau a adeiladwyd ar yr un pryd, ac sydd â’r un cymeriad â’r rhai sydd eisoes o fewn y ffiniau.

Hoffem glywed eich barn chi ar y cynlluniau hyn.

Cynhelir arddangosfa gyhoeddus yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon ar ddydd Mawrth 22 Awst 2017 rhwng 10:00am ac 8:00pm i roi cyfle i unrhyw un gyda diddordeb yn y cynigion i leisio barn a thrafod y mater gyda swyddogion y cyngor.
 

Audiences

  • Residents

Interests

  • Residents