Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Polisi Digwyddiadau Awyr Agored

Closed 9 Jan 2022

Opened 10 Dec 2021

Overview

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cydnabod y gwerth a’r manteision y gall rhaglen amrywiol, wedi ei rheoli’n dda, o ddigwyddiadau awyr agored ei chynnig i drigolion Torfaen.  Mae’r Awdurdod yn ymroddedig i gefnogi digwyddiadau sy’n cyfrannu tuag at les pobl a’r amgylchedd lleol fel y nodir yn nodau ac amcanion y Cyngor.

Rydym eisoes yn codi tâl am logi parciau a mannau agored ar gyfer digwyddiadau ac rydym yn cynnig y fframwaith polisi hwn ar gyfer rheoli’r broses. Mae’n nodi’n glir sut codir tâl am bob digwyddiad, yn seiliedig ar ei faint a statws y trefnydd, er enghraifft os yw’n elusen neu’n fusnes masnachol.

Nod y polisi yw darparu dull teg a chyson o ran llogi ein parciau a’n mannau agored, darparu canllawiau clir ar faint a math y digwyddiadau y gallwn eu derbyn, ynghyd ag esbonio os oes unrhyw eithriadau rhag talu yn berthnasol

Why your views matter

Rydym yn awyddus i roi cyfle i dderbyn sylwadau ar y polisi a’r bandiau prisio a nodir yn yr atodiadau isod, cyn y cânt eu mabwysiadu’n ffurfiol gan y Cyngor. Os gwelwch yn dda, lawrlwythwch a darllenwch y dogfennau a chyflwyno eich sylwadau i ni naill ai drwy ebostio sian.watkins@torfaen.gov.uk neu bostio sylwadau at Sian Watkins, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Tŷ Blaen, Panteg Way, y Dafarn Newydd. NP4 0LS.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich sylwadau

Bydd y wybodaeth yr ydych yn ei nodi trwy e-bost neu’r post yn cael ei thrin yn gyfrinachol a chaiff ei phrosesu at ddibenion yr ymgynghoriad hwn yn unig, yn unol â Chyfraith Diogelu Data (GDPR y DU/Deddf Diogelu Data 2018). I gael gwybodaeth bellach ar sut rydym yn prosesu eich data, a’ch hawliau. Cliciwch yma.

Gallwch hefyd gysylltu gyda’r Swyddog Diogelu Data drwy ebostio: DPA@torfaen.gov.uk neu ffonio 01633 647467 i gael rhagor o wybodaeth.

Audiences

  • All Individuals
  • Cymraeg

Interests

  • Health & Wellbeing
  • Parks & Green Spaces