PLAYING FIELD REGULATIONS CONSULTATION: RUGBY GROUNDS AT CLAPHAM TERRACE, FOREGESIDE, BLAENAVON / YMGYNGHORIAD RHEOLIADAU CAE CHWARAE: CAEAU RYGBI YN CLAPHAM TERRACE, FORGESIDE, BLAENAFON

Closed 19 Feb 2020

Opened 8 Jan 2020

Overview

The sports pitch at Clapham Terrace, Forgeside, Blaenavon is an important leisure venue within Forgeside and you are invited to comment on the Council’s proposal to lease the site to Forge Side RFC Ltd. The land is owned and managed by Torfaen County Borough Council and is currently under licence to Forgeside RFC LTD until 2021. The area being consulted upon is outlined in red on the attached plan (Please see related documents at the bottom of this page). The rugby club and pitch provide facilities for rugby to be played and enjoyed at a range of ages and ability levels. The lease will allow the club greater control over the management of the leased area of ground. The granting of a lease for exclusive possession of the site will also provide the club with an opportunity for inward investment to improve the sporting facilities and for the protection of the playing surfaces by improving safety, durability and integrity of the pitch and associated facilities.

It has been agreed provisionally between the Council and the club that a lease is issued to allow the club exclusive possession, subject to the Council undertaking a public consultation in compliance with the Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Regulations 2015.

...............................................................................................................

Mae'r cae chwaraeon yn Clapham Terrace, ger yr efail, Blaenafon yn lleoliad hamdden pwysig yn Ger yr efail a fe'ch gwahoddir i gynnig sylwadau ar gynnig y Cyngor i brydlesu'r safle i Forge Side RFC Ltd. Mae'r tir yn eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen sydd yn ei rheoli ac ar hyn o bryd mae dan drwydded i Forgeside RFC LTD tan 2021. Mae'r ardal sy’n destun ymgynghoriad wedi'i hamlinellu mewn coch ar y cynllun atodedig (Gwelwch y dogfennau cysylltiedig ar waelod y dudalen hon). Mae'r clwb rygbi a'r cae yn darparu cyfleusterau i chwarae rygbi ac yn caniatáu i bob ystod oedran a gallu i'w fwynhau. Bydd y brydles yn caniatáu mwy o reolaeth i'r clwb dros reoli'r darn o dir ar brydles. Bydd rhoi prydles ar gyfer meddiant unigryw hefyd yn rhoi cyfle i'r clwb fuddsoddi'n fewnol i wella'r cyfleusterau chwaraeon ac i ddiogelu'r arwynebau chwarae trwy wella diogelwch, gwydnwch ac uniondeb y cae a'r cyfleusterau cysylltiedig.

Cytunodd y Cyngor a'r clwb, dros dro, bod prydles yn cael ei rhoi i ganiatáu meddiant unigryw i'r clwb, ar yr amod bod y Cyngor yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus yn unol â Rheoliadau Meysydd Chwarae (Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015.

Why your views matter

The consultation is being undertaken in accordance with the Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Regulations 2015.  This is a legal process that is an important step prior to the Council taking a decision as to whether to grant a lease to Forgeside RFC Ltd, giving the club security for the future, allowing it to invest in and improve the rugby ground’s facilities. Please note that Forge Side Rugby Limited have submitted a planning application for improvements to the grounds. This is subject to a consultation and determination in accordance with planning law and which is an entirely separate process from this Playing Fields consultation.

The consultation period is open for six weeks and will close at 5pm on 19 February 2020.  During this period, you are invited to send comments on the proposals to me at the address below for consideration by the Council.

...............................................................................................................

Mae'r ymgynghoriad yn cael ei gynnal yn unol â Rheoliadau Meysydd Chwarae (Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015. Mae hon yn broses gyfreithiol sy'n gam pwysig cyn i'r Cyngor benderfynu a ddylid rhoi prydles i Forgeside RFC Ltd, felly'n rhoi sicrwydd i'r clwb ar gyfer y dyfodol, gan ganiatáu iddo fuddsoddi yng nghyfleusterau'r maes rygbi a'i wella. Nodwch os gwelwch yn dda bod Forge Side Rugby Limited wedi cyflwyno cais cynllunio ar gyfer gwelliannau i’r cae. Mae hyn yn destun ymgynghoriad a phenderfyniad yn unol â’r gyfraith gynllunio, ac sy’n broses gwbl ar wahân i’r ymgynghoriad hwn ar y Caeau Chwarae.

Mae’r cyfnod ymgynghorol ar agor am chwe wythnos a bydd yn cau am 5pm ar 19 Chwefror 2020.  Yn ystod y cyfnod hwn, fe’ch gwahoddir i anfon sylwadau ar y cynigion ataf i yn y cyfeiriad isod, i’w hystyried gan y Cyngor.

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Playing Fields