Dweud eich Dweud am Deithio Llesol.

Closed 30 Jun 2021

Opened 10 May 2021

Overview

Mae trigolion yn Nhorfaen yn cael eu holi i wella llwybrau cerdded a beicio ar gyfer teithiau bob dydd o amgylch Torfaen.

Mae Cymru yn unigryw oherwydd bod ganddi gyfraith sy'n rhoi dyletswydd gyfreithiol arni i ymgynghori â phobl ynghylch gwelliannau i lwybrau cerdded a beicio, a hynny at ddibenion trafnidiaeth.

Fel rhan o Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, rhaid i'r cyngor, ac awdurdodau lleol eraill yng Nghymru, fapio, cynllunio, gwella a hyrwyddo cyfleoedd teithio llesol. Mae Teithio Llesol yn golygu cerdded a beicio ar gyfer siwrneiau bob dydd fel mynd i'r ysgol, i’r gwaith, i siopau, a chyrchu gwasanaethau iechyd a hamdden ac nid at ddibenion hamdden.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch y Map Rhwydwaith Integredig yn 2017, cyflwynwyd Map Rhwydwaith Integredig terfynol i'w archwilio gan Weinidogion Llywodraeth Cymru, a chafodd ei gymeradwyo ym mis Chwefror 2018.

Mae'r cyngor bellach yn adolygu ei Fap Rhwydwaith Integredig ac yn gofyn i drigolion rannu eu meddyliau a helpu i nodi unrhyw rwystrau a gwelliannau i lwybrau cerdded a beicio Teithio Llesol.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Po fwyaf o bobl sy'n cymryd rhan, y gorau oll yr adlewyrchir anghenion y gymuned gyfan. Defnyddir yr adborth i lywio cynlluniau ar gyfer gwelliannau i’r rhwydwaith cerdded a beicio a bydd yn helpu i lunio Map Rhwydwaith Integredig Torfaen yn y dyfodol. ”

Bydd cam cyntaf yr ymgynghoriad cyhoeddus yn para am 6 wythnos.

Bydd cyfle pellach i'r cyhoedd ddweud eu dweud am y Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft yng ngham nesaf y broses ymgynghori yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Audiences

  • Residents
  • All Individuals
  • Cymraeg

Interests

  • Health & Wellbeing
  • Travel