Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Torfaen

Closed 24 Mar 2021

Opened 24 Feb 2021

Overview

Seilwaith gwyrdd yw'r rhwydwaith byw o fannau gwyrdd a glas naturiol a lled-naturiol, a nodweddion eraill o'r dirwedd, wedi'u gwasgaru o fewn lleoedd trefol a gwledig a rhyngddynt.  

Mae ein seilwaith gwyrdd trefol yn cynnwys rhwydwaith o goetiroedd, coed stryd, parciau, gerddi, ymylon ffyrdd, rhandiroedd, mynwentydd, mannau gwyrdd amwynder, a seilwaith glas fel afonydd a chamlesi, y mae llawer ohonynt yn hygyrch i'r cyhoedd. 

Mae seilwaith gwyrdd yng nghefn gwlad a'r ucheldiroedd o amgylch ein trefi yn cynnwys rhwydwaith o fynyddoedd, gweundiroedd a rhostiroedd, glaswelltir a choetir lled-naturiol, planhigfeydd coedwigaeth a chynefinoedd tir fferm. 

Dyluniwyd y Strategaeth Seilwaith Gwyrdd i gynorthwyo llunio a chydlynu'r gwaith o ddarparu seilwaith gwyrdd yn Nhorfaen, i gynnig manteision lles cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd yn awr ac yn y dyfodol, yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru. Bydd hefyd yn ein helpu i fynd i'r afael â'r pryderon a'r blaenoriaethau a nodwyd gan ddinasyddion a sefydliadau rhanddeiliaid yn Asesiad Lles Torfaen.

 

Why your views matter

Mae'r Strategaeth Seilwaith Gwyrdd wedi'i hanelu at gyrff cyhoeddus a ragnodir o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), yn ogystal â pherchnogion tir preifat a thrydydd sector, datblygwyr a'r cyhoedd. Mae gan yr holl randdeiliaid hyn ran i'w chwarae wrth helpu i wneud Torfaen yn lle hapus, iach a llewyrchus i fyw trwy reoli ein hadnoddau naturiol a rennir yn gynaliadwy. Felly fe'i datblygwyd gan sefydliadau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Nhorfaen, sydd wedi ymrwymo i'r weledigaeth a rennir fel a ganlyn.

Hoffem glywed eich barn ar y strategaeth ddrafft, ei gweledigaeth, ei hamcanion a'i blaenoriaethau. Mae'r heriau y credwn y byddwn yn eu hwynebu hefyd wedi'u hamlinellu yn y ddogfen.

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Health & Wellbeing
  • Corporate Plan
  • Environment
  • Parks & Green Spaces