Blaenavon Townscape Heritage Baseline Survey / Gwerthusiad Prosiect Treftadaeth Treflun Blaenafon

Closed 29 Mar 2019

Opened 13 Mar 2019

Overview

Building upon the recent regeneration developments in Blaenavon, funding has been secured to target key properties within the Town. This new scheme is called the Townscape Heritage Programme. Running alongside the refurbishment of buildings using conservation methods, there will be a three year plan of educational, training and event activities supporting the community of Blaenavon to learn more about the built heritage..

...............................................................................................................

Gan adeiladu ar ddatblygiadau adfywio diweddar ym Mlaenafon, mae arian wedi ei sicrhau i dargedu adeiladau allweddol yn y dref.  Gelwir y cynllun newydd yma’n Rhaglen Treftadaeth Treflun. Wrth ochr cynllun o adnewyddu adeiladau trwy ddefnyddio dulliau cadwraethol, bydd yna gynllun tair blynedd o weithgareddau addysgol, hyfforddiant a digwyddiadau a fydd yn cefnogi cymuned Blaenafon i ddysgu mwy am dreftadaeth ei hadeiladau

Why We Are Consulting

The consultation is being undertaken as part of the overall evaluation of the programme. The consultation (survey) will support the delivery of the programme to ensure we are ‘reaching’ the community, achieving our funded targets and support informing The National Lottery Heritage Fund with information as to who benefits from their funding. This survey will be repeated throughout the programme (three years).

...............................................................................................................

Mae’r ymgynghoriad yn digwydd fel rhan o werthusiad y rhaglen yn gyfan gwbl. Bydd yr ymgynghoriad (arolwg) yn cefnogi cyflenwi’r rhaglen er mwyn sicrhau ein bod ni’n ‘cyrraedd’ y gymuned, yn llwyddo yn ein targedau a ariannwyd ac yn rhoi gwybodaeth i’r Gronfa Loteri Treftadaeth Genedlaethol am bwy sy’n elwa o’u harian.  Bydd yr arolwg yma’n cael ei ail-adrodd trwy’r rhaglen (tair blynedd).

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Heritage