British Master Plan / Prif Gynllun y British

Closed 27 Aug 2018

Opened 7 Aug 2018

Overview

In December 2016 the council bought the derelict iron works site in Abersychan known as the British, bringing it back into public ownership after more than 30 years of uncertainty in the private sector.

At 1300 acres, the British is the largest remaining site of industrial dereliction in south east Wales.

Work began immediately to start addressing health and safety concerns. The next step is to deliver the Phase 1 clean and green works and to create a master plan that will guide projects over future years. 

..........

Yn Rhagfyr 2016 prynodd y cyngor safle hen weithfeydd haearn yn Abersychan sy’n cael ei hadnabod fel y British, gan ddychwelyd y safle i fod yn eiddo cyhoeddus ar ôl 30 mlynedd o ansicrwydd yn y sector breifat.

Yn 1300 o erwau, y British yw’r safle mwyaf o adfeiliedigrwydd diwydiannol sydd ar ôl yn ne ddwyrain Cymru.

Dechreuodd gwaith yn syth i fynd i’r afael â phryderon iechyd a diogelwch. Y cam nesaf yw cyflenwi’r gwaith glân a gwyrdd yng ngham 1 a chreu prif gynllun a fydd yn llywio prosiectau yn y dyfodol. 
 

Why your views matter

Our immediate priority is to carry out remediation work to make safe the most dangerous mine shafts and address flood risks the site.

The first part of this consultation is to update you on this work and explain how the work will progress.

The next two sections of the consultation set out a draft ‘master plan’ for the future of the site that has been developed following the last round of community consultations last year. It is important to state that there is currently no budget to fund any of this additional work. Once the plan has been agreed and adopted the process of seeking potential funding for these projects can begin. 

..........

Ein blaenoriaeth yw gwneud gwaith adferol i wneud y siafftiau glofeydd mwyaf peryglus yn ddiogel a thrin peryglon llifogydd ar y safle.

Pwrpas rhan gyntaf yr ymgynghoriad yma yw rhoi diweddariad i chi ar y gwaith yma ac esbonio sut fydd y gwaith yn symud ymlaen.

Mae dwy ran nesaf yr ymgynghoriad yn gosod allan ‘prif gynllun’ ar gyfer dyfodol y safle sydd wedi cael ei ddatblygu ar ôl yr ymgynghoriadau cymunedol llynedd . Mae’n bwysig dweud nad oes cyllideb ar hyn o bryd i ariannu unrhyw ran o’r gwaith ychwanegol yma. Unwaith bydd y cynllun wedi ei gytuno a’i fabwysiadu gall y broses o chwilio am arian posibl ar gyfer y cynlluniau yma ddechrau.

Audiences

 • All Individuals

Interests

 • Children & Young People
 • Health & Wellbeing
 • Older people
 • Voluntary Sector
 • Residents
 • Spending
 • Corporate Plan
 • Communication
 • Customer Service
 • Democracy
 • Education