Ardoll Seilwaith Cymunedol Torfaen – Atodlen Ddrafft Codi Tâl a Rhestr Ddrafft Seilwaith Rheoliad 123 (Rhagfyr 2017)

Closed 29 Jan 2018

Opened 11 Dec 2017

Overview

Mae’r Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) yn ardoll newydd y gall awdurdodau lleol ddewis ei chodi ar ddatblygiadau newydd yn eu hardal. Bydd yr arian a godir yn mynd tuag at y seilwaith sydd ei angen i gefnogi twf yn y Cynllun Datblygu Lleol, megis ysgolion a gwelliannau i gludiant.

Mae Atodlen Ddrafft Codi Tâl ASC yn nodi’r cyfraddau y mae’r cyngor yn bwriadu eu codi mewn ardaloedd penodol yn y fwrdeistref a pha fathau o ddatblygiad newydd y bydd disgwyl iddynt dalu.

Defnyddir yr arian a godir trwy ASC i ariannu seilwaith angenrheidiol. Mae’n ofyniad ein bod yn paratoi a chyhoeddi rhestr o’r holl seilwaith sy’n gymwys i dderbyn arian ASC. Nodir hyn yn Rhestr Ddrafft Seilwaith 123 a gynhwysir yn y ddogfen Ddrafft Atodlen Codi Tâl.

Why We Are Consulting

Ar ôl ymgynghori ar yr Atodlen Ddrafft Ragarweiniol ar Godi Tâl yn 2016, mae’r cyngor wedi ystyried yr adborth a dderbyniwyd ac wedi paratoi’r Atodlen Ddrafft Codi Tâl ASC, sef y cam nesaf yn y broses o baratoi ar gyfer ASC. Cymeradwywyd hyn yng nghyfarfod y cyngor llawn ar 17eg Medi 2017. 

Mae’r ddogfen ymgynghori, gwybodaeth gefndir gysylltiedig a ffurflenni swyddogol i wneud sylwadau oll ar gael i’w lawrlwytho ar wefan y cyngor yn www.torfaen.gov.uk/CIL

Y dyddiad cau i dderbyn sylwadau yw 11:59pm ar ddydd Llun 29ain Ionawr 2018 a gellir eu hebostio at ldp@torfaen.gov.uk

 

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Staff Involvement