Career College Consortium

Closed 31 Mar 2020

Opened 14 Jan 2020

Overview

The Gwent Career College Consortium is a unique holistic approach that supports the development, qualification and recruitment of health and social care workers in Gwent . Established by the Regional Partnership Team and Coleg Gwent this work programme brings together Anuerin Bevan University  Health Board, local authorities, regional employability projects and private providers of social care as part of a new collaborative approach to better address the recruitment and retention needs of the care sector.

The consortium recognises that student work placements are an important part of developing the skills and experience of the future workforce. We are seeking feedback from employers to ensure that all work placements offer maximum benefits to both the student and care provider and bridge the gap between education and employment.

 

Trosolwg

Mae Consortiwm Coleg Gyrfa Gwent yn ddull cyfannol unigryw sy'n  darparu cefnogaeth i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngwent  ddatblygu, ennill cymwysterau a chael eu recriwtio. Wedi'i sefydlu gan y Tîm Partneriaeth Rhanbarthol a Choleg Gwent, mae'r rhaglen waith hon yn dwyn ynghyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, awdurdodau lleol, prosiectau cyflogadwyedd rhanbarthol a darparwyr gofal cymdeithasol preifat fel rhan o ddull cydweithredol newydd i fynd i'r afael ag anghenion recriwtio a chadw'r sector gofal.

Mae'r consortiwm yn cydnabod bod lleoliadau gwaith myfyrwyr yn rhan bwysig o ddatblygu sgiliau a phrofiadau gweithlu'r dyfodol. Rydym yn ceisio adborth gan gyflogwyr i sicrhau bod pob lleoliad gwaith yn cynnig y buddion mwyaf posibl i'r myfyriwr a'r darparwr gofal ac yn pontio'r bwlch rhwng addysg a chyflogaeth.

Why We Are Consulting

Your participation in this survey will help us to better understand your experience of supporting work placements for Coleg Gwent students.        

The feedback you provide is crucial to the continued progress of the consortium and will allow the development of the programme so that it better meets the needs of the care sector and it's future workforce.

 

Pam yr ydym yn ymgynghori

Bydd eich cyfranogiad yn yr arolwg hwn yn ein helpu i ddeall eich profiad o ran cefnogi lleoliadau gwaith i fyfyrwyr Coleg Gwent.

Mae'r adborth y byddwch yn ei rhoi yn hanfodol i gynnydd parhaus y consortiwm a bydd yn caniatáu datblygu'r rhaglen fel ei bod yn diwallu anghenion y sector gofal a'i weithlu yn well yn y dyfodol.

 

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • Voluntary Sector
  • Careers
  • Social Care & Housing