A Good Day / Diwrnod Da

Closed 30 Oct 2020

Opened 24 Jul 2020

Overview

Picture of Day centre with the word Closed Coronavirus stopped all usual day services in Torfaen.
Usual day services cannot start again.
We cannot go back to how things were, even if we wanted to.

Oherwydd Coronafeirws, stopiodd y gwasanaethau dydd i gyd yn Nhorfaen.
Ni all y gwasanaethau dydd arferol ailddechrau.  Ni allwn fynd yn ôl at y ffordd yr oedd pethau, hyd yn oed pe baem ni’n dymuno.

                           

Picture of people feeling unwell If we reopen the old day services, some people could catch the virus, They might become seriously ill.

Pe baem ni’n ailagor yr hen wasanaethau dydd, gallai rhai pobl ddal y feirws. Gallen nhw fynd yn sâl iawn.

 

Picture of a magnifying glass with people thinking and creating plansThis means now is a good time to start planning for the future. 

Mae hyn yn golygu fod nawr yn amser da i gynllunio at y dyfodol. 

 

Picture of a woman thinkingEveryone needs to think: ‘What do we really want our lives and services to be like?’
Our A Good Day project was doing research about that before the lockdown.

Mae angen i bawb feddwl: ‘Sut ydym ni am i’n bywydau a gwasanaethau i fod?’  Roedd ein prosiect Diwrnod Da yn gwneud ymchwil ar hyn cyn y cyfnod clo.


Picture of the 'A Good Day' report The report is on our website.
Search for Gwent Charter Torfaen and you will see a link.
A copy is also linked within this consultation. 

Mae’r adroddiad ar ein gwefan.
Chwiliwch am Siarter Gwent Torfaen ac fe welwch chi ddolen.
Mae dolen at gopi yn yr ymgynghoriad yma hefyd. 


It says:
Picture of a man with a flip chart making plans • plans for support must start by finding out what you want.

 • rhaid i gynlluniau am gefnogaeth ddechrau trwy ddarganfod yr hyn yr ydych chi ei eisiau.

 

Picture of someone making plans and trying new things • people may want to try new things.

• efallai bydd pobl am roi tro ar bethau newydd.

 

 

It has ideas to try around: Mae yno syniadau i roi tro arnyn nhw o gylch:
Picture of a women holding her work ID badge
• work

• gwaith

 

Picture of a circle of friends saying hello
• friendships

• cyfeillgarwch

 

Picture of planning books
• plans

• cynlluniau

 

Picture of silhouettes of people surrounding a question mark

• support
• cefnogaeth


Picture of a booklet and a CD

• information

• gwybodaeth

Why we are consulting

Picture of someone filling in a planner
Life has changed so much that everyone with a care and support plan needs a review of their plan.

Mae bywyd wedi newid cymaint nes bod angen i bawb sydd â chynllun gofal a chefnogaeth gael adolygiad o’r cynllun.

Picture of someone asking a questionThis is a chance to think what you want your life to be like in the future.

Dyma gyfle i chi feddwl sut hoffech chi i’ch bywyd fod yn y dyfodol.

 

Picture of a group of people with empty speech and thought bubbles The future is full of unknowns. 

Ma e’r dyfodol yn llawn yr annisgwyl.

We expect a lot of changes in the weeks and months to come. We would like people who have a day service, their parents, carers and providers to tell us what matters most to you.

Rydym yn disgwyl nifer o newidiadau yn yr wythnosau a’r misoedd i ddod.  Byddem yn hoffi i bobl a gafodd gwasanaeth dydd, eu rhieni, gofalwyr a darparwyr i ddweud wrthym ni beth sydd fwyaf pwysig i chi.

Audiences

  • English
  • Cymraeg

Interests

  • Health & Wellbeing
  • Social Care & Housing
  • Regeneration
  • Planning