Your views of childcare / Eich barn am ofal plant

Closed 31 Jan 2019

Opened 19 Dec 2018

Overview

Your views of childcare
A survey of parents and carers by Torfaen County Borough Council


If you have a child or children aged birth to 14 years (or 18 if disabled) then please complete this questionnaire

This questionnaire forms part of a review of Childcare Demand within Torfaen, and you can have your say as a parent/carer in Torfaen by completing this survey. Make sure that you give us your contact details (at the end of the survey) and you can be in with a chance of winning £100 high street shopping vouchers in our free prize draw.

If you would like more information about childcare in Torfaen visit the Torfaen Family Information Service website www.torfaenfis.org.uk or phone 0800 0196 330.

To be in with a chance of winning, please complete this online survey by Monday 14th January 2019


Please complete no more than one questionnaire per household.

Any information gathered will be used in accordance with Torfaen Family Information Service Privacy Notice.  Please be assured we will not use your information for any other purposes or pass it on to any third parties. Our Privacy Notice is available here

...........................................................................

Eich barn am ofal plant
Arolwg o rieni a gofalwyr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Os oes gennych blentyn neu blant o oed geni i 14 oed (neu 18 os ydynt yn anabl) a fyddech cystal â llenwi'r holiadur hwn

Mae'r holiadur hwn yn rhan o adolygiad i fesur y Galw am Ofal Plant yn Nhorfaen, a gallwch ddweud eich dweud fel rhiant / gofalwr yn Nhorfaen trwy gwblhau'r arolwg hwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich manylion cyswllt i ni (ar ddiwedd yr arolwg) a gallech gael cyfle i ennill talebau siopa stryd fawr gwerth £100 yn raffl rad ac am ddim.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ofal plant yn Nhorfaen ewch i wefan Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen www.torfaenfis.org.uk neu ffoniwch 0800 0196 330.

Er mwyn cael cyfle i ennill, a fyddech cystal â llenwi'r arolwg hwn ar-lein erbyn dydd Llun 14 Ionawr 2019

A fyddech cystal â llenwi un holiadur yn unig fesul cartref.

Bydd unrhyw wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio yn unol â Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen. Gallwch fod yn sicr na fyddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth at unrhyw ddibenion eraill nac yn ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gael yma

Audiences

  • Parents

Interests

  • Children & Young People