Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032

Closed 30 Nov 2021

Opened 1 Oct 2021

Overview

Rydym yn dymuno sicrhau bod gan holl rieni a disgyblion fynediad at addysg Gymraeg ei chyfrwng o’r safon uchaf. Fel cyngor sir, mae gennym weledigaeth glir ar gyfer datblygu ac ehangu addysg Gymraeg ei chyfrwng ac mae hyn yn seiliedig ar yr egwyddorion allweddol canlynol:

 • Cydnabod hawl pob plentyn i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg 
 • Hybu’r safonau uchaf posibl mewn darpariaeth iaith Gymraeg
 • Hybu manteision bod yn ddwyieithog.

Mae’r gofyniad i gyhoeddi Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) wedi ei bennu yn y Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013; mae’r gofyniad hwn yn cynnwys cynigion a thargedau awdurdod lleol i:

 1. Wella cynllunio darpariaeth addysg Gymraeg ei chyfrwng yn ei ardal
 2. Gwella safonau addysg Gymraeg ei chyfrwng a dysgu’r Gymraeg yn ei ardal.

Why your views matter

Mae’r ddogfen ymgynghorol hon yn amlygu’r camau rydym yn credu y mae angen i ni eu cymryd dros y deng mlynedd nesaf. O ganlyniad, dyma gyfle i ofyn am eich barn chi a dylanwadu ar y strategaeth ar gyfer y deg mlynedd nesaf.

lawr lwythwch a darllenwch y ddogfen isod a rhowch eich sylwadau i ni trwy naill ai e-bostio WESP@torfaen.gov.uk  neu ddanfon eich  sylwadau trwy’r post i: Prif Swyddog Addysg a Phrif Gyfarwyddwr Plant a Phobl Ifanc, Glantorvaen Rd, Pont-y-pŵl NP4 6YN.

Fel arall, gallwch chi gwblhau’r ffurflen ymateb o fewn y ddogfen ymgynghori yn ddigidol a’i ddychwelyd, naill ai trwy e-bost neu bostio i'r cyfeiriadau uchod.

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich sylwadau.

Audiences

 • All Individuals
 • Parents
 • Cymraeg

Interests

 • Children & Young People
 • Education
 • Schools
 • Secondary
 • Primary
 • Nursery