Your views wanted on proposals to reorganise Ysgol Gyfun Gwynllyw / Mae angen eich barn am y cynigion i ad-drefnu Ysgol Gyfun Gwynllyw

Closed 25 Feb 2019

Opened 14 Jan 2019

Overview

On Monday 14 January, Torfaen Council opened statutory consultation on proposals to extend the age range of pupils at Ysgol Gyfun Gwynllyw.

The proposals for consultation which are now live, will extend the age range of pupils at Ysgol Gyfun Gwynllyw from the current 11-18 to 3-18 from September 2021.

In October 2018 the Welsh Government approved the council’s £6 million bid for capital investment, which subject to consultation will deliver new primary and nursery accommodation on the Ysgol Gyfun Gwynllyw site.  This investment will be fully funded by the Welsh Government to support its aim to create one million Welsh Speakers by 2050.

The proposals to be implemented by September 2021 would see an on-site nursery established for 30 full time equivalent 3 and 4 year olds and would also see Welsh Medium primary school catchment areas amended to reflect the additional proposed provision at Ysgol Gyfun Gwynllyw.

The consultation period will close on Monday 25 February 2019 and comments on the proposal can be made by writing to Mr Dermot McChrystal, Chief Officer, Education & Lead Director for Children and Young People (FAO Mark Horton) c/o Torfaen County Borough Council, Civic Centre, Pontypool, Torfaen NP4 6YB, emailing 21stcenturylearning@torfaen.gov.uk or by attending one of the consultation ‘drop-in’ events.

Consultation events have been arranged for:

 • 4pm- 6pm on Monday 11th February at Ysgol Gymraeg Cwmbran
 • 4pm- 6pm on Tuesday 12th February at Ysgol Bryn Onnen
 • 4pm- 6pm on Wednesday 20th February at Ysgol Panteg
 • 4pm- 6pm on Thursday 21st February at Ysgol Gyfun Gwynllyw

...................................................

Ddydd Llun 14 Ionawr, fe gychwynnodd Cyngor Torfaen ymgynghoriad statudol ar y cynigion i ymestyn ystod oedran disgyblion yn Ysgol Gyfun Gwynllyw.

Bydd y cynigion sy’n destun ymgynghoriad, sydd bellach yn fyw, yn ymestyn ystod oedran disgyblion yn Ysgol Gyfun Gwynllyw o 11-18 oed, ar hyn o bryd i 3-18 oed o Fedi 2021.

Ym mis Hydref 2018 cymeradwyodd Llywodraeth Cymru gais gwerth £6 miliwn gan y cyngor am fuddsoddiad cyfalaf, a fydd, yn amodol ar ymgynghoriad, yn darparu lleoedd cynradd a meithrin newydd ar safle Ysgol Gyfun Gwynllyw. Bydd y buddsoddiad hwn yn cael ei ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ei nod i greu miliwn o Siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Byddai'r cynigion fydd angen eu gweithredu erbyn Medi 2021 yn golygu sefydlu dosbarth meithrin ar y safle ar gyfer 30 o blant 3 a 4 oed cyfwerth ag amser llawn, yn ogystal â diwygio dalgylchoedd ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg i adlewyrchu'r ddarpariaeth arfaethedig ychwanegol yn Ysgol Gyfun Gwynllyw.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn cau ddydd Llun 25Chwefror 2019 a gellir cyflwyno sylwadau ynghylch y cynnig trwy ysgrifennu at Mr Dermot McChrystal, Prif Swyddog Addysg a Chyfarwyddwr Arweiniol dros Blant a Phobl Ifanc (AS Mark Horton) d/o Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen NP4 6YB, neu e-bostio 21stcenturylearning@torfaen.gov.uk neu trwy fynychu un o ddigwyddiadau ‘galw heibio’r’ ymgynghoriad.

Trefnwyd digwyddiadau ymgynghori ar:

 • 4pm- 6pm ddydd Llun 11 Chwefror yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân
 • 4pm- 6pm ddydd Mawrth 12 Chwefror yn Ysgol Bryn Onnen
 • 4pm- 6pm ddydd Mercher 20 Chwefror yn Ysgol Panteg
 • 4pm- 6pm ddydd Iau 21 Chwefror yn Ysgol Gyfun Gwynllyw

Audiences

 • All Individuals

Interests

 • Children & Young People
 • Education
 • Schools
 • Secondary
 • Primary
 • Nursery