Proposal to expand Maendy Primary School, Cwmbran / Cynnig i ymestyn Ysgol Gynradd Maendy, Cwmbrân.

Closed 6 Apr 2020

Opened 24 Feb 2020

Overview

At its meeting held on 11th February 2020, Torfaen County Borough Council’s Cabinet agreed to commence consultation on the following proposal as part of its 21st Century Schools Programme:-

 • Expand Maendy Primary School to 420 places plus 30 FTE (full time equivalent) nursery in a new building on the current site.

As part of this proposal any existing Pre-school and community facilities will transfer to the new building.  A new vehicular driveway/access off Maendy Way is also proposed.

Catchment areas will remain unchanged at this stage but the larger school will cater for additional pupils expected from the new housing developments in the area. 

It is further proposed that these proposals are implemented on 1st September 2023.

The regulations require that consultees must be given at least 42 days to respond to the consultation document, with at least 20 of these being school days. Taking this into account, the consultation period will begin on Monday 24th February 2020 and will close on Monday 6th April 2020.

Separate arrangements will be made for children and young people to participate in the consultation, which will include the views of school council.  Pupils will be issued with their own version of the consultation document and will have an opportunity to discuss the proposals and submit their views and comments.

.........................................................................................................

Yn ei gyfarfod ar 11eg Chwefror 2020, cytunodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i ddechrau ymgynghoriad ar y cynnig canlynol fel rhan o’i Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif  :-

 • Ehangu Ysgol Gynradd Maendy i 420 o leoedd a 30 lle meithrin cyfystyr ag amser llawn mewn adeilad newydd ar y safle presennol.

Fel rhan o’r cynnig yma bydd unrhyw gyfleusterau cyn-ysgol a chymunedol presennol yn trosglwyddo i’r adeilad newydd.  Mae cynnig hefyd ar gyfer tramwyfa / ffordd mynediad newydd i gerbydau oddi ar Maendy Way.

Bydd dalgylchoedd yn aros yr un fath ar hyn o bryd ond bydd yr ysgol wedi ei hehangu’n cynnwys disgyblion ychwanegol o’r datblygiadau tai newydd yn yr ardal. 

Mae cynnig hefyd fod yr argymhellion yma’n dod i rym ar 1af Medi 2023.

Mae’r rheoliadau’n gofyn fod y rheiny yr ymgynghorir â nhw’n cael 42 diwrnod i ymateb i’r ddogfen ymgynghorol, gydag o leiaf 20 o’r rhain yn ddiwrnodau ysgol. O ystyried hyn, bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar ddydd Llun 24ain Chwefror 2020 ac yn cau ar ddydd Llun 6ed Ebrill 2020.

Bydd trefniadau ar wahân i blant a phobl ifanc gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, a fydd yn cynnwys barn cyngor yr ysgol.  Bydd disgyblion yn cael eu fersiwn eu hunain o’r ddogfen ymgynghorol ac yn cael cyfle i drafod yr argymhellion a chyflwyno’u barn a’u sylwadau

Events

 • Proposal to expand Maendy Primary School, Cwmbran. /

  From 10 Mar 2020 at 15:30 to 10 Mar 2020 at 18:00

  Drop in consultation event at Maendy Primary School, Wayfield Crescent, Cwmbran, NP44 1NH.
  ........................................
  Bydd y digwyddiad ymgynghorol “galw i mewn” fel a ganlyn: Ysgol Gynradd Maendy, Wayfield Crescent, Cwmbrân, NP44 1NH.

Audiences

 • Residents
 • Parents

Interests

 • Children & Young People
 • Education
 • Schools
 • Primary