Hwb Ymgynghori

Croeso i ganolbwynt ymgynghori Torfaen. Bydd y safle hwn yn eich helpu i ddod o hyd i ymgynghoriadau gan drefnwyr gwasanaethau cyhoeddus yn Nhorfaen, cymryd rhan ynddynt a dweud eich dweud ar y materion allweddol sydd yn bwysig i chi. Mae ymgynghoriadau diweddar yn ymddangos isod neu fe allwch chwilio am ymgynghoriadau yn ôl gair allweddol neu ddiddordeb.

Os hoffech wybodaeth am unrhyw rhai o’n hymgynghoriadau mewn fformat arall, yn cynnwys copïau papur, a fyddech cystal â ffonio 01495 762200 neu e-bostio: getinvolved@torfaen.gov.uk

Ein nod hirdymor yw cael safle hollol ddwyieithog

English

Cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf

Rhybudd e-byst a newyddlenni

Ymgynghoriadau Agored

 • Dyfodol System Bwcio Canolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ

  Mae'r pandemig Covid-19 wedi arwain at gau canolfannau gwastraff ac ailgylchu Tŷ ledled y DU. Ailagorodd Cyngor Torfaen Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ y Dafarn Newydd (CAGT) ym mis Mai 2020 gyda system bwcio ar waith i reoli pellter cymdeithasol a sicrhau diogelwch preswylwyr a staff.... More

  Closes 12 December 2021

 • Dwedwch Wrthym am Ardaloedd Chwarae a Hamdden i Blant a Phobl Ifanc

  Dyma'r pedwerydd tro i Lywodraeth Cymru ofyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gwblhau Asesiad Digonolrwydd Chwarae ar ffactorau allweddol sy'n gysylltiedig â chwarae a hamdden i blant a phobl ifanc. Cynhaliwyd y tri asesiad blaenorol yn 2013, 2016 a 2019. Gyda hyn... More

  Closes 17 December 2021

 • Cofrestru Panel Pobl Torfaen 2021

  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn cydnabod bod cymryd rhan neu ymgysylltiad ar ran dinasyddion yn ganolog i ddyluniad a chyflenwad gwasanaethau cyhoeddus, ac mae trydydd Cynllun Corfforaethol cyngor Torfaen yn gosod allan sut mae’r cyngor yn bwriadu gweithio gyda chymunedau i... More

  Closes 31 March 2022

Ymgynghoriadau wedi'u Cwblhau

 • Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032

  Rydym yn dymuno sicrhau bod gan holl rieni a disgyblion fynediad at addysg Gymraeg ei chyfrwng o’r safon uchaf. Fel cyngor sir, mae gennym weledigaeth glir ar gyfer datblygu ac ehangu addysg Gymraeg ei chyfrwng ac mae hyn yn seiliedig ar yr egwyddorion allweddol canlynol: ... More

  Closed 30 November 2021

 • Ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu Drafft ar yr Argyfwng Hinsawdd a Natur

  Ddwy flynedd yn ôl, datganodd Cyngor Torfaen argyfwng hinsawdd ac ymroddi i fod yn garbon sero-net erbyn 2030. Ers hynny, mae'r Cyngor hefyd wedi datgan argyfwng natur i gydnabod y bygythiad difrifol o ddirywiad bioamrywiaeth. Ym mis Chwefror eleni, addunedodd Llywodraeth... More

  Closed 21 November 2021

 • Teithio Llesol Torfaen

  Yn gynharach yn 2021, gofynnon ni ichi am eich barn ynghylch sut i wella llwybrau beicio a cherdded yn Torfaen. Roedd y cyfnod hwnnw o drafod yn llwyddiannus iawn gyda thros 1000 o bobl yn cymryd rhan. Rydyn ni wedi ystyried y sylwadau i gyd yn ofalus ac wedi cyfuno’ch barn chi â gwybodaeth... More

  Closed 9 November 2021

 • Helpwch Ni i Gynllunio ar gyfer Economi Llwyddiannus, Gynaliadwy Torfaen

  Mae economi lwyddiannus, gynaliadwy Torfaen wedi bod yn flaenoriaeth allweddol i Gyngor Torfaen ers amser. Mae'n hanfodol ar gyfer ffyniant busnesau, preswylwyr a chanol ein trefi. Mae'r cyngor bellach wedi cynhyrchu eiu strategaeth newydd sy'n ymroddedig i gefnogi a datblygu ein... More

  Closed 8 November 2021

 • Torfaen Ynghyd 2021

  Newidiwyd: Mae’n ddwy flynedd ers i ni ofyn i drigolion ddiwethaf am eu profiadau a’u disgwyliadau o Gyngor Torfaen . Ers hynny mae pandemig COVID-19 wedi newid bywydau pawb. P’un ai oedd hynny’n golygu gweithio gartref, addysgu plant... More

  Closed 7 November 2021