Find activities

 • Cofrestru Panel Pobl Torfaen 2021

  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn cydnabod bod cymryd rhan neu ymgysylltiad ar ran dinasyddion yn ganolog i ddyluniad a chyflenwad gwasanaethau cyhoeddus, ac mae trydydd Cynllun Corfforaethol cyngor Torfaen yn gosod allan sut mae’r cyngor yn bwriadu gweithio gyda chymunedau i... More
  Closes 31 March 2022
 • Ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu Drafft ar yr Argyfwng Hinsawdd a Natur

  Ddwy flynedd yn ôl, datganodd Cyngor Torfaen argyfwng hinsawdd ac ymroddi i fod yn garbon sero-net erbyn 2030. Ers hynny, mae'r Cyngor hefyd wedi datgan argyfwng natur i gydnabod y bygythiad difrifol o ddirywiad bioamrywiaeth. Ym mis Chwefror eleni, addunedodd Llywodraeth... More
  Closes 21 November 2021
 • Teithio Llesol Torfaen

  Yn gynharach yn 2021, gofynnon ni ichi am eich barn ynghylch sut i wella llwybrau beicio a cherdded yn Torfaen. Roedd y cyfnod hwnnw o drafod yn llwyddiannus iawn gyda thros 1000 o bobl yn cymryd rhan. Rydyn ni wedi ystyried y sylwadau i gyd yn ofalus ac wedi cyfuno’ch barn chi â gwybodaeth... More
  Closes 9 November 2021
 • Helpwch Ni i Gynllunio ar gyfer Economi Llwyddiannus, Gynaliadwy Torfaen

  Mae economi lwyddiannus, gynaliadwy Torfaen wedi bod yn flaenoriaeth allweddol i Gyngor Torfaen ers amser. Mae'n hanfodol ar gyfer ffyniant busnesau, preswylwyr a chanol ein trefi. Mae'r cyngor bellach wedi cynhyrchu eiu strategaeth newydd sy'n ymroddedig i gefnogi a datblygu ein... More
  Closes 8 November 2021
 • Torfaen Ynghyd 2021

  Newidiwyd: Mae’n ddwy flynedd ers i ni ofyn i drigolion ddiwethaf am eu profiadau a’u disgwyliadau o Gyngor Torfaen . Ers hynny mae pandemig COVID-19 wedi newid bywydau pawb. P’un ai oedd hynny’n golygu gweithio gartref, addysgu plant... More
  Closes 31 October 2021
 • Llunio Dyfodol Gofal Plant - Cymryd Rhan

  Mae'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn mynd rhagddo yn Nhorfaen ar hyn o bryd ac rydym am lywed eich barn am Ofal Plant. Mae'r ADGP yn asesiad statudol 5 mlynedd sy'n archwilio'r cyflenwad a'r galw am y gwasanaethau sydd ar gael. More
  Closes today
6 results. Page 1 of 1