Find activities

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Polisi Digwyddiadau Awyr Agored

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cydnabod y gwerth a’r manteision y gall rhaglen amrywiol, wedi ei rheoli’n dda, o ddigwyddiadau awyr agored ei chynnig i drigolion Torfaen. Mae’r Awdurdod yn ymroddedig i gefnogi digwyddiadau sy’n cyfrannu tuag at les pobl a’r amgylchedd... More
  Closed 9 January 2022
 • Dwedwch Wrthym am Ardaloedd Chwarae a Hamdden i Blant a Phobl Ifanc

  Dyma'r pedwerydd tro i Lywodraeth Cymru ofyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gwblhau Asesiad Digonolrwydd Chwarae ar ffactorau allweddol sy'n gysylltiedig â chwarae a hamdden i blant a phobl ifanc. Cynhaliwyd y tri asesiad blaenorol yn 2013, 2016 a 2019. Gyda hyn... More
  Closed 17 December 2021
 • Dyfodol System Bwcio Canolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ

  Mae'r pandemig Covid-19 wedi arwain at gau canolfannau gwastraff ac ailgylchu Tŷ ledled y DU. Ailagorodd Cyngor Torfaen Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ y Dafarn Newydd (CAGT) ym mis Mai 2020 gyda system bwcio ar waith i reoli pellter cymdeithasol a sicrhau diogelwch preswylwyr a staff.... More
  Closed 12 December 2021
 • Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032

  Rydym yn dymuno sicrhau bod gan holl rieni a disgyblion fynediad at addysg Gymraeg ei chyfrwng o’r safon uchaf. Fel cyngor sir, mae gennym weledigaeth glir ar gyfer datblygu ac ehangu addysg Gymraeg ei chyfrwng ac mae hyn yn seiliedig ar yr egwyddorion allweddol canlynol: ... More
  Closed 30 November 2021
 • Ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu Drafft ar yr Argyfwng Hinsawdd a Natur

  Ddwy flynedd yn ôl, datganodd Cyngor Torfaen argyfwng hinsawdd ac ymroddi i fod yn garbon sero-net erbyn 2030. Ers hynny, mae'r Cyngor hefyd wedi datgan argyfwng natur i gydnabod y bygythiad difrifol o ddirywiad bioamrywiaeth. Ym mis Chwefror eleni, addunedodd Llywodraeth... More
  Closed 21 November 2021
 • Teithio Llesol Torfaen

  Yn gynharach yn 2021, gofynnon ni ichi am eich barn ynghylch sut i wella llwybrau beicio a cherdded yn Torfaen. Roedd y cyfnod hwnnw o drafod yn llwyddiannus iawn gyda thros 1000 o bobl yn cymryd rhan. Rydyn ni wedi ystyried y sylwadau i gyd yn ofalus ac wedi cyfuno’ch barn chi â gwybodaeth... More
  Closed 9 November 2021
 • Helpwch Ni i Gynllunio ar gyfer Economi Llwyddiannus, Gynaliadwy Torfaen

  Mae economi lwyddiannus, gynaliadwy Torfaen wedi bod yn flaenoriaeth allweddol i Gyngor Torfaen ers amser. Mae'n hanfodol ar gyfer ffyniant busnesau, preswylwyr a chanol ein trefi. Mae'r cyngor bellach wedi cynhyrchu eiu strategaeth newydd sy'n ymroddedig i gefnogi a datblygu ein... More
  Closed 8 November 2021
 • Torfaen Ynghyd 2021

  Newidiwyd: Mae’n ddwy flynedd ers i ni ofyn i drigolion ddiwethaf am eu profiadau a’u disgwyliadau o Gyngor Torfaen . Ers hynny mae pandemig COVID-19 wedi newid bywydau pawb. P’un ai oedd hynny’n golygu gweithio gartref, addysgu plant... More
  Closed 7 November 2021
 • Llunio Dyfodol Gofal Plant - Cymryd Rhan

  Mae'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn mynd rhagddo yn Nhorfaen ar hyn o bryd ac rydym am lywed eich barn am Ofal Plant. Mae'r ADGP yn asesiad statudol 5 mlynedd sy'n archwilio'r cyflenwad a'r galw am y gwasanaethau sydd ar gael. More
  Closed 24 October 2021
 • Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus sy’n ymwneud â Chŵn

  Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus (GDMAC) yn helpu cynghorau lleol i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym yn adolygu’r Gorchmynion hyn sydd ar waith ar hyn o bryd mewn perthynas â rheoli cŵn, i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol ac yn... More
  Closed 8 October 2021
 • Ymgynghoriad Llwybr Troed: 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbrân Uchaf, Cwmbrân

  Hoffai'r Cyngor ymgynghori â thrigolion lleol, a'r gymuned ehangach, i ystyried dyfodol y llwybr troed rhwng 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbran Uchaf. Yn hanesyddol, roedd y llwybr troed yn darparu cyswllt rhwng Tram Road a Thornhill Road, ond ar ôl i'r llwybr ddod... More
  Closed 7 October 2021
 • Gwneud strydoedd fwy diogel

  Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwneud ein strydoedd yn fwy diogel i bawb. Dyna pam maen nhw am gyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar ffyrdd preswyl a lleoedd sydd â nifer uchel o gerddwyr ledled Cymru. More
  Closed 1 October 2021
 • Arolwg Llesiant Gwent

  Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Ngwent yn gwella sut maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd trwy'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus rhanbarthol sydd newydd ei ffurfio. Rydyn ni am drafod eich lles gyda chymaint o bobl â phosib, sy'n byw ac yn gweithio yng Ngwent. Rydyn ni am wybod beth... More
  Closed 30 September 2021
 • Dweud eich Dweud am Deithio Llesol.

  Mae trigolion yn Nhorfaen yn cael eu holi i wella llwybrau cerdded a beicio ar gyfer teithiau bob dydd o amgylch Torfaen. Mae Cymru yn unigryw oherwydd bod ganddi gyfraith sy'n rhoi dyletswydd gyfreithiol arni i ymgynghori â phobl ynghylch gwelliannau i lwybrau cerdded a beicio,... More
  Closed 30 June 2021
 • Tynnu offer chwarae o'r man chwarae oddi ar Henllys Way / Tegfan Court

  Mae'r Cyngor wedi derbyn caisi dynnu'r offer chwarae sydd wedi'i leoli yn Henllys Way / Tegfan Court. Yn y gorffennol, mae nifer o bobl wedi nodi fod yr ardal chwarae'n anaddas ar gyfer offer chwarae oherwydd ei bod wedi'i hamgáu. Hefyd, mae adroddiadau hefyd o ymddygiad gwrthgymdeithasol... More
  Closed 30 April 2021
 • Consultation on the Preferred Strategy of the Torfaen Replacement Local Development Plan / Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd i Dorfaen

  The council is preparing a plan to identify where new developments such as housing, employment, community facilities, and supporting infrastructure, will go in Torfaen up to 2033. The plan that encompasses all of this information is called the Replacement Local Development Plan (RLDP) ... More
  Closed 30 April 2021
 • Ailagor y llwybr troed rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens, Llantarnam

  Mae'r Cyngor yn cynnig ailagor y llwybr troed sydd rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens. Mae wyth mlynedd wedi mynd heibio ers iddo gael ei gau, ac yn awr, oherwydd bod datblygiad newydd yn cael ei adeiladu wrth ymyl John Fielding Garden’s cred y Cyngor mai dyma’r amser iawn i ailagor y... More
  Closed 30 April 2021
 • Helpwch Ni i Lunio’n Dyfodol Fferm Gymunedol Greenmeadow

  Mae tîm y Fferm wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorwyr allanol i ddatblygu atebion dichonol i sicrhau bod y fferm yn gallu parhau yn atyniad ffyniannus i ymwelwyr. Mae’r fferm nawr am ganfod beth mae’r gymuned ei eisiau a sut maen nhw’n gweld meysydd posibl ar gyfer datblygiad. Bydd... More
  Closed 25 April 2021
 • Torfaen People’s Panel Registration / Cofrestru ar gyfer Panel Pobl Torfaen

  The Wellbeing of Future Generations Act 2015 acknowledges citizen involvement, or engagement, as being central to the design and delivery of public services, and Torfaen council’s third Corporate Plan sets out how the council intends to work together with the communities we serve to create an... More
  Closed 31 March 2021
 • Strategaeth Coed a Chynllun Gweithredu Torfaen 2021 - 2030

  Nod y strategaeth yw sicrhau bod coed stryd Torfaen, ei choetiroedd a'i gwrychoedd yn cael eu gwarchod, eu huchelbrisio, eu rheoli, eu gwella a’u gwerthfawrogi er budd y genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol. Gwaith y strategaeth hon yw darparu fframwaith ar gyfer gwarchod a... More
  Closed 24 March 2021
 • Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Torfaen

  Seilwaith gwyrdd yw'r rhwydwaith byw o fannau gwyrdd a glas naturiol a lled-naturiol, a nodweddion eraill o'r dirwedd, wedi'u gwasgaru o fewn lleoedd trefol a gwledig a rhyngddynt. Mae ein seilwaith gwyrdd trefol yn cynnwys rhwydwaith o goetiroedd, coed stryd, parciau, gerddi,... More
  Closed 24 March 2021
 • Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyfnewidfa Cwmbran

  Cwmbrân yw canol y dref isranbarthol brysuraf yn Ne Ddwyrain Cymru ac mae'n denu tua 15 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn. Mae canol tref Cwmbrân yn ganolbwynt ar gyfer cymunedau’r cymoedd cyfagos ac yn gweithredu fel ‘canolbwynt strategol’ ar... More
  Closed 15 March 2021
 • TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL Notice of intended disposal of open space land / CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN Hysbysiad o fwriad i waredu tir man agored

  Notice is hereby given pursuant to Section 123(2A) of the Local Government Act 1972 (“the Act”) that Torfaen County Borough Council intends to exercise its powers under Section 123(1) of the Act to dispose of parcels of land which are for identification purposes described in the Schedule to... More
  Closed 20 January 2021
 • Your Experiences when Contacting the Council / Eich Profiadau wrth Gysylltu gyda’r Cyngor

  We are asking for your views on the experiences you have had in contacting the council in the last 12 months. In particular how you have been able to gain information or receive a service. This is so that we can understand what action we need to take to make sure our services are focused on... More
  Closed 4 September 2020
 • Proposal to expand Maendy Primary School, Cwmbran / Cynnig i ymestyn Ysgol Gynradd Maendy, Cwmbrân.

  At its meeting held on 11 th February 2020, Torfaen County Borough Council’s Cabinet agreed to commence consultation on the following proposal as part of its 21 st Century Schools Programme:- Expand Maendy Primary School to 420 places plus 30 FTE (full time equivalent)... More
  Closed 6 April 2020
 • Career College Consortium

  The Gwent Career College Consortium is a unique holistic approach that supports the development, qualification and recruitment of health and social care workers in Gwent . Established by the Regional Partnership Team and Coleg Gwent this work programme brings together Anuerin Bevan University ... More
  Closed 31 March 2020
26 results. Page 1 of 1