Find Consultations

 • Rural Development Survey 2017

  Opportunities for our Rural Areas ‘Create’ Torfaen’s Rural Development Programme is appealing to our residents to come forward with new approaches to boost rural economic growth and improve life in rural areas. Over the past year ‘Create’ has been involved in developing numerous... More
  Closed 1 year ago
 • Dweud eich dweud am bolisi trwyddedu yn Nhorfaen

  Rydym bellach yn cydweithio â Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i ddarparu gwasanaethau trwyddedu ar gyfer y ddau awdurdod. Fel rhan o'r fath gydweithio mae angen i ni adolygu ein polisïau i sicrhau eu bod yn deg, a, lle bo hynny'n ymarferol, yn gyson ar draws y ddau awdurdod. Rydym... More
  Closed 1 year ago
 • Have your say on licensing policy in Torfaen

  We are now collaborating with Blaenau Gwent County Borough Council to deliver licensing services for both authorities. As part of this collaborative way of working we need to review our policies to ensure that they are fair and, where possible, consistent across both authorities. We are also... More
  Closed 1 year ago
 • Cynllun Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon, ac estyniad i Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon.

  Rydym ar hyn o bryd yn diweddaru Cynllun Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon, sy’n gwneud argymhellion ar gyfer rheoli a gwella’r ardal o gwmpas canol tref Blaenafon at y dyfodol. Fel rhan o’r broses hon, rydym hefyd yn cynnig ymestyn ffin Ardal Gadwraeth Canol Tref... More
  Closed 1 year ago
 • Blaenavon Town Centre Conservation Area Appraisal and Management Plan, and extension of the Blaenavon Town Centre Conservation Area.

  We are currently updating the Blaenavon Town Centre Conservation Area Appraisal and Management Plan which makes recommendations for the future management and enhancement of the area around Blaenavon town centre. As part of this process we are also proposing to extend the boundary of the... More
  Closed 1 year ago
 • The Big Conversation – ‘The Torfaen We Want’ / Y Sgwrs Fawr - ‘Y Dorfaen i ni’

  Closed 1 year ago
 • Draft public protection enforcement policy

  We are now collaborating with Blaenau Gwent County Borough Council in the delivery of our environmental health, trading standards and licensing services. As part of this collaborative way of working we need to review our enforcement policy to ensure that it is consistent across both... More
  Closed 1 year ago
 • Polisi drafft gorfodi amddiffyn y cyhoedd

  Rydym nawr yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i gyflawni ein gwasanaethau iechyd yr amgylchedd, safonau masnach a thrwyddedu. Fel rhan o’r cydweithredu hwn, mae angen i ni arolygu ein polisi gorfodi i wneud yn siŵr ei fod yn gyson ar draws y ddau awdurdod. Mae ein... More
  Closed 1 year ago
 • Active Travel 2017

  Last year we asked you which active travel routes you use to walk and cycle for short-distance everyday journeys, such as journeys to school, work, or for access to shops or services. These routes were then assessed and any routes suitable for active travel were included on our Existing Routes... More
  Closed 1 year ago
 • Cymunedau am Waith

  Rydym eisiau i chi gwblhau ein harolwg er mwyn i ni gael gwell dealltwriaeth o’ch anghenion cyflogaeth. Pa rwystrau ydych chi’n eu hwynebu? Beth yw eich dyheadau? Beth yw eich anghenion hyfforddi? Ar ôl cwblhau’r arolwg, byddwn yn sicrhau eich bod yn... More
  Closed 1 year ago
 • Communities for Work

  We want you to complete our survey so that we have a better understanding of your employment needs. What barriers do you face? What are your ambitions? What are your training needs? After completing the survey, we will check that you are elibigle and will then contact you to... More
  Closed 1 year ago
41 results. Page 2 of 2