Find activities

 • Cofrestru Panel Pobl Torfaen 2021

  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn cydnabod bod cymryd rhan neu ymgysylltiad ar ran dinasyddion yn ganolog i ddyluniad a chyflenwad gwasanaethau cyhoeddus, ac mae trydydd Cynllun Corfforaethol cyngor Torfaen yn gosod allan sut mae’r cyngor yn bwriadu gweithio gyda chymunedau i... More
  Closes 31 March 2022
 • Torfaen People's Panel Registration 2021

  The Wellbeing of Future Generations Act 2015 acknowledges citizen involvement, or engagement, as being central to the design and delivery of public services, and Torfaen council’s third Corporate Plan sets out how the council intends to work together with the communities we serve to create an... More
  Closes 31 March 2022
 • Gwent Social Care Managers Forum Evaluation Form

  The Gwent Regional Partnership Team are seeking your feedback regarding the recent online session(s) you attended as part of the Gwent Social Care Managers Forum. This is so we can understand what you found useful about the sessions and whether they were relevant to your role and organisation.... More
  Closes 10 December 2021
 • Have your Say on Active Travel.

  Residents in Torfaen are being asked to help improve walking and cycling routes for everyday journeys around Torfaen. Wales is unique in having a law which makes it a legal duty for people to be consulted about improvements to walking and cycling routes for transport... More
  Closed 30 June 2021
 • Dweud eich Dweud am Deithio Llesol.

  Mae trigolion yn Nhorfaen yn cael eu holi i wella llwybrau cerdded a beicio ar gyfer teithiau bob dydd o amgylch Torfaen. Mae Cymru yn unigryw oherwydd bod ganddi gyfraith sy'n rhoi dyletswydd gyfreithiol arni i ymgynghori â phobl ynghylch gwelliannau i lwybrau cerdded a beicio,... More
  Closed 30 June 2021
 • Ailagor y llwybr troed rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens, Llantarnam

  Mae'r Cyngor yn cynnig ailagor y llwybr troed sydd rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens. Mae wyth mlynedd wedi mynd heibio ers iddo gael ei gau, ac yn awr, oherwydd bod datblygiad newydd yn cael ei adeiladu wrth ymyl John Fielding Garden’s cred y Cyngor mai dyma’r amser iawn i ailagor y... More
  Closed 30 April 2021
 • Consultation on the Preferred Strategy of the Torfaen Replacement Local Development Plan / Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd i Dorfaen

  The council is preparing a plan to identify where new developments such as housing, employment, community facilities, and supporting infrastructure, will go in Torfaen up to 2033. The plan that encompasses all of this information is called the Replacement Local Development Plan (RLDP) ... More
  Closed 30 April 2021
 • The reopening of the footpath that lies between number 13 and 14 John Fielding Garden's, Llantarnam

  The Council is proposing to reopen the footpath which lies between number 13 and 14 John Fielding Gardens. Eight years has passed since it has been closed, and now due to a new development being built next to John Fielding Garden’s the Council believe it is the right time to reopen the... More
  Closed 30 April 2021
 • Removal of play equipment from play area off Henllys Way/Tegfan Court

  The Council has received a proposal to remove the play equipment located at Henllys Way/Tegfan Court. A number of people have previously indicated that the play area is unsuitable for play equipment due to it being enclosed. There have also been reports of anti-social behaviour... More
  Closed 30 April 2021
 • Tynnu offer chwarae o'r man chwarae oddi ar Henllys Way / Tegfan Court

  Mae'r Cyngor wedi derbyn caisi dynnu'r offer chwarae sydd wedi'i leoli yn Henllys Way / Tegfan Court. Yn y gorffennol, mae nifer o bobl wedi nodi fod yr ardal chwarae'n anaddas ar gyfer offer chwarae oherwydd ei bod wedi'i hamgáu. Hefyd, mae adroddiadau hefyd o ymddygiad gwrthgymdeithasol... More
  Closed 30 April 2021
 • Help Us Shape Our Future At Greenmeadow Community Farm

  The team at the Farm have been working with external consultants, to develop viable solutions to ensure the farm can remain a thriving visitor attraction. The farm now wishes to find out what the community wants and how they view possible areas for investment. Feedback from the community will... More
  Closed 25 April 2021
 • Helpwch Ni i Lunio’n Dyfodol Fferm Gymunedol Greenmeadow

  Mae tîm y Fferm wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorwyr allanol i ddatblygu atebion dichonol i sicrhau bod y fferm yn gallu parhau yn atyniad ffyniannus i ymwelwyr. Mae’r fferm nawr am ganfod beth mae’r gymuned ei eisiau a sut maen nhw’n gweld meysydd posibl ar gyfer datblygiad. Bydd... More
  Closed 25 April 2021
 • Torfaen People’s Panel Registration / Cofrestru ar gyfer Panel Pobl Torfaen

  The Wellbeing of Future Generations Act 2015 acknowledges citizen involvement, or engagement, as being central to the design and delivery of public services, and Torfaen council’s third Corporate Plan sets out how the council intends to work together with the communities we serve to create an... More
  Closed 31 March 2021
 • Torfaen Tree Strategy and Action Plan 2021 - 2030

  The aim of the strategy and action plan is to help ensure that Torfaen’s street trees, woodlands and hedgerows are valued, managed and enhanced for the benefit of current and future generations. The role of the strategy is to provide a council wide framework to tree... More
  Closed 24 March 2021
 • Torfaen Green Infrastructure Strategy

  Green infrastructure is the living network of natural and semi-natural green and blue spaces and other landscape features, interspersed within and between urban and rural places. Our urban green infrastructure includes a network of woodlands, street trees, parks, gardens,... More
  Closed 24 March 2021
 • Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Torfaen

  Seilwaith gwyrdd yw'r rhwydwaith byw o fannau gwyrdd a glas naturiol a lled-naturiol, a nodweddion eraill o'r dirwedd, wedi'u gwasgaru o fewn lleoedd trefol a gwledig a rhyngddynt. Mae ein seilwaith gwyrdd trefol yn cynnwys rhwydwaith o goetiroedd, coed stryd, parciau, gerddi,... More
  Closed 24 March 2021
 • Strategaeth Coed a Chynllun Gweithredu Torfaen 2021 - 2030

  Nod y strategaeth yw sicrhau bod coed stryd Torfaen, ei choetiroedd a'i gwrychoedd yn cael eu gwarchod, eu huchelbrisio, eu rheoli, eu gwella a’u gwerthfawrogi er budd y genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol. Gwaith y strategaeth hon yw darparu fframwaith ar gyfer gwarchod a... More
  Closed 24 March 2021
 • Cwmbran Interchange Public Consultation

  Cwmbran is the busiest sub-regional town centre in South East Wales and attracts around 15 million visitors a year. Cwmbran town centre provides a focal point for the surrounding valleys communities and acts as a ‘strategic hub’ for retail,... More
  Closed 15 March 2021
 • Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyfnewidfa Cwmbran

  Cwmbrân yw canol y dref isranbarthol brysuraf yn Ne Ddwyrain Cymru ac mae'n denu tua 15 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn. Mae canol tref Cwmbrân yn ganolbwynt ar gyfer cymunedau’r cymoedd cyfagos ac yn gweithredu fel ‘canolbwynt strategol’ ar... More
  Closed 15 March 2021
 • TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL Notice of intended disposal of open space land / CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN Hysbysiad o fwriad i waredu tir man agored

  Notice is hereby given pursuant to Section 123(2A) of the Local Government Act 1972 (“the Act”) that Torfaen County Borough Council intends to exercise its powers under Section 123(1) of the Act to dispose of parcels of land which are for identification purposes described in the Schedule to... More
  Closed 20 January 2021
 • Your Experiences when Contacting the Council / Eich Profiadau wrth Gysylltu gyda’r Cyngor

  We are asking for your views on the experiences you have had in contacting the council in the last 12 months. In particular how you have been able to gain information or receive a service. This is so that we can understand what action we need to take to make sure our services are focused on... More
  Closed 4 September 2020
 • Proposal to expand Maendy Primary School, Cwmbran / Cynnig i ymestyn Ysgol Gynradd Maendy, Cwmbrân.

  At its meeting held on 11 th February 2020, Torfaen County Borough Council’s Cabinet agreed to commence consultation on the following proposal as part of its 21 st Century Schools Programme:- Expand Maendy Primary School to 420 places plus 30 FTE (full time equivalent)... More
  Closed 6 April 2020
 • Career College Consortium

  The Gwent Career College Consortium is a unique holistic approach that supports the development, qualification and recruitment of health and social care workers in Gwent . Established by the Regional Partnership Team and Coleg Gwent this work programme brings together Anuerin Bevan University ... More
  Closed 31 March 2020
 • PLAYING FIELD REGULATIONS CONSULTATION: RUGBY GROUNDS AT CLAPHAM TERRACE, FOREGESIDE, BLAENAVON / YMGYNGHORIAD RHEOLIADAU CAE CHWARAE: CAEAU RYGBI YN CLAPHAM TERRACE, FORGESIDE, BLAENAFON

  The sports pitch at Clapham Terrace, Forgeside, Blaenavon is an important leisure venue within Forgeside and you are invited to comment on the Council’s proposal to lease the site to Forge Side RFC Ltd. The land is owned and managed by Torfaen County Borough Council and is currently under... More
  Closed 19 February 2020
 • Strategic Equality Objectives 2020–2024 / Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

  Torfaen County Borough Council are proud to include 'FAIR' as one of our corporate values. We believe a fairer future is one where everyone has the opportunity to lead healthy, independent lives regardless of who you are, where you live, what you earn or any additional challenges you face.... More
  Closed 12 January 2020
 • Adult Loneliness Survey

  Torfaen Adult Social Care Wellbeing Teams are committed to tackling loneliness and would be interested to hear your views. Your answers will help us get a better understanding of how people experience loneliness in Torfaen and we can work with you to try and overcome this. ... More
  Closed 21 October 2019
 • Torfaen Public Open Spaces Survey / Arolwg o Fannau Agored Cyhoeddus Torfaen

  Torfaen County Borough Council is preparing a review of the Local Development Plan (LDP) which will identify where new developments will go for the next 15 years. As part of this review it is necessary to look at all the open spaces in Torfaen to ensure we have enough, and that... More
  Closed 20 October 2019
 • Domiciliary Care Career Pathway Poster / Poster Llwybr Gyrfa Gofal yn y Cartref

  An identified need within the health and social care sector is the recruitment and retention of good home care staff. We have created a career pathway visual (in the form of a road map) that aims to inform citizens about the entry level opportunities and career progression within the social... More
  Closed 2 August 2019
 • Pontymoile Basin Activity Hub Survey / Arolwg o Hwb Gweithgareddau Basn Pont-y-moel

  The Monmouthshire & Brecon Canal Adventure Triangle project has identified the Pontymoile canal basin as an important development hub, which can offer new leisure activities for local people and visitors. The aim is to offer canal related... More
  Closed 22 May 2019
 • Electric Vehicle Charging Points / Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan

  The five local authorities in Gwent are exploring the feasibility of introducing more electric vehicle charging points across the area. Providing electric vehicle charging points will help us work towards a greener, cleaner environment. The Councils wants to hear the views of... More
  Closed 20 May 2019
34 results. Page 1 of 2