Find Consultations

 • Cynllun Datblygu Lleol Torfaen – Ymgynghoriad ar Adroddiad Adolygu Drafft y CDLl (Ionawr 2018)

  Mabwysiadodd y Cyngor ei Gynllun Datblygu Lleol ym mis Rhagfyr 2013. Mae'r cynllun yn llywio datblygiad a'r defnydd a wneir o'r tir yn y Fwrdeistref Sirol hyd at 2021. Yn unol â'r ddeddfwriaeth, dechreuodd adolygiad statudol o'r CDLl yn 2017. Cam cyntaf yr adolygiad hwn yw cyhoeddi'r Adroddiad... More
  Opened 1 month ago
 • Libraries Survey 2018 / Arolwg Llyfrgelloedd 2018

  Every two to three years we are required to carry out a customer satisfaction survey with our library users which is fed back to the Welsh Government’s Museums, Archives and Libraries Department. It is also an opportunity for us to receive important feedback from our customers about the services... More
  Closed 1 month ago
 • Torfaen Local Development Plan – Consultation on Draft LDP Review Report (January 2018)

  The Council adopted its Local Development Plan in December 2013. The plan guides the development and use of land in the County Borough until 2021. In line with legislation a statutory review of the LDP commenced in 2017. The first stage of this review is the publication of this Draft Review... More
  Opened 1 month ago
 • Torfaen Catering / Arlwyo Torfaen

  Torfaen Catering are responsible for the provision of school meals for all primary schools within the Authority. We have developed a menu that meets all the requirements of the Healthy Eating Regulations 2013 and aim to ensure that the meals we provide are both interesting and varied. Mae... More
  Closed 1 month ago
 • Torfaen Community Infrastructure Levy (CIL) Draft Charging Schedule and Draft Regulation 123 Infrastructure List (December 2017)

  The Community Infrastructure Levy (CIL) is a new levy that local authorities can choose to charge on new developments in their area. The funds raised will go towards infrastructure needed to support growth in the Local Development Plan such as schools and transport improvements. The Draft CIL... More
  Closed 1 month ago
 • Ardoll Seilwaith Cymunedol Torfaen – Atodlen Ddrafft Codi Tâl a Rhestr Ddrafft Seilwaith Rheoliad 123 (Rhagfyr 2017)

  Mae’r Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) yn ardoll newydd y gall awdurdodau lleol ddewis ei chodi ar ddatblygiadau newydd yn eu hardal. Bydd yr arian a godir yn mynd tuag at y seilwaith sydd ei angen i gefnogi twf yn y Cynllun Datblygu Lleol, megis ysgolion a gwelliannau i gludiant. Mae Atodlen... More
  Closed 1 month ago
 • The Happiness Pulse / Y Pulse Hapusrwydd

  Beat the Winter Blues by taking part in the Happiness Pulse survey; the survey will highlight how happy, connected and active people in Torfaen are. The Well- being of Future Generations Act 2016 has led public services in Wales to think long-term, work better with people and communities and... More
  Opened 1 month ago
 • Cynllun Llesiant Drafft BGC Torfaen

  Cyhoeddodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen ei asesiad llesiant ar gyfer Torfaen ym mis Mai 2017. www.torfaenpublicservicesboard.co.uk Cadarnhaodd yr asesiad rhai pethau yr ydym yn gwybod amdanynt eisoes ac amlygu rhai meysydd sydd angen eu hystyried ymhellach: Beth yw'r... More
  Closed 2 months ago
 • Torfaen PSB Draft Well-being Plan

  Torfaen Public Services Board published its assessment of well-being for Torfaen in May 2017. www.torfaenpublicservicesboard.co.uk The assessment confirmed some things we knew already and highlighted some areas that need further exploration: What the issue really is and how we can work... More
  Closed 2 months ago
 • Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (rheoli cŵn)

  Rydym yn cynnig newid y rheolaethau sy’n berthnasol i ymarfer cŵn a glanhau baw cŵn ar dir yn Nhorfaen. More
  Closed 2 months ago
 • Public Spaces Protection Orders (dog controls)

  We are proposing to change the controls that apply to the exercising of dogs and clearing up of dog fouling on land within Torfaen. More
  Closed 2 months ago
 • Rural Development Survey 2017

  Opportunities for our Rural Areas ‘Create’ Torfaen’s Rural Development Programme is appealing to our residents to come forward with new approaches to boost rural economic growth and improve life in rural areas. Over the past year ‘Create’ has been involved in developing numerous... More
  Closed 3 months ago
 • Dweud eich dweud am bolisi trwyddedu yn Nhorfaen

  Rydym bellach yn cydweithio â Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i ddarparu gwasanaethau trwyddedu ar gyfer y ddau awdurdod. Fel rhan o'r fath gydweithio mae angen i ni adolygu ein polisïau i sicrhau eu bod yn deg, a, lle bo hynny'n ymarferol, yn gyson ar draws y ddau awdurdod. Rydym... More
  Closed 4 months ago
 • Have your say on licensing policy in Torfaen

  We are now collaborating with Blaenau Gwent County Borough Council to deliver licensing services for both authorities. As part of this collaborative way of working we need to review our policies to ensure that they are fair and, where possible, consistent across both authorities. We are also... More
  Closed 4 months ago
 • Cynllun Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon, ac estyniad i Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon.

  Rydym ar hyn o bryd yn diweddaru Cynllun Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon, sy’n gwneud argymhellion ar gyfer rheoli a gwella’r ardal o gwmpas canol tref Blaenafon at y dyfodol. Fel rhan o’r broses hon, rydym hefyd yn cynnig ymestyn ffin Ardal Gadwraeth Canol Tref... More
  Closed 5 months ago
 • Blaenavon Town Centre Conservation Area Appraisal and Management Plan, and extension of the Blaenavon Town Centre Conservation Area.

  We are currently updating the Blaenavon Town Centre Conservation Area Appraisal and Management Plan which makes recommendations for the future management and enhancement of the area around Blaenavon town centre. As part of this process we are also proposing to extend the boundary of the... More
  Closed 5 months ago
 • The Big Conversation – ‘The Torfaen We Want’ / Y Sgwrs Fawr - ‘Y Dorfaen i ni’

  Closed 6 months ago
 • Draft public protection enforcement policy

  We are now collaborating with Blaenau Gwent County Borough Council in the delivery of our environmental health, trading standards and licensing services. As part of this collaborative way of working we need to review our enforcement policy to ensure that it is consistent across both... More
  Closed 6 months ago
 • Polisi drafft gorfodi amddiffyn y cyhoedd

  Rydym nawr yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i gyflawni ein gwasanaethau iechyd yr amgylchedd, safonau masnach a thrwyddedu. Fel rhan o’r cydweithredu hwn, mae angen i ni arolygu ein polisi gorfodi i wneud yn siŵr ei fod yn gyson ar draws y ddau awdurdod. Mae ein... More
  Closed 6 months ago
 • Active Travel 2017

  Last year we asked you which active travel routes you use to walk and cycle for short-distance everyday journeys, such as journeys to school, work, or for access to shops or services. These routes were then assessed and any routes suitable for active travel were included on our Existing Routes... More
  Closed 7 months ago
 • Cymunedau am Waith

  Rydym eisiau i chi gwblhau ein harolwg er mwyn i ni gael gwell dealltwriaeth o’ch anghenion cyflogaeth. Pa rwystrau ydych chi’n eu hwynebu? Beth yw eich dyheadau? Beth yw eich anghenion hyfforddi? Ar ôl cwblhau’r arolwg, byddwn yn sicrhau eich bod yn... More
  Closed 8 months ago
 • Communities for Work

  We want you to complete our survey so that we have a better understanding of your employment needs. What barriers do you face? What are your ambitions? What are your training needs? After completing the survey, we will check that you are elibigle and will then contact you to... More
  Closed 8 months ago
22 results. Page 1 of 1