Find activities

 • Torfaen County Borough Council Outdoor Events Policy

  Torfaen County Borough Council recognises the value and benefit that a varied and well managed outdoor events programme can offer the residents of Torfaen. The Authority is committed to supporting events that contribute to the well-being of our communities and the natural environment in... More
  Closed 9 January 2022
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Polisi Digwyddiadau Awyr Agored

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cydnabod y gwerth a’r manteision y gall rhaglen amrywiol, wedi ei rheoli’n dda, o ddigwyddiadau awyr agored ei chynnig i drigolion Torfaen. Mae’r Awdurdod yn ymroddedig i gefnogi digwyddiadau sy’n cyfrannu tuag at les pobl a’r amgylchedd... More
  Closed 9 January 2022
 • Dwedwch Wrthym am Ardaloedd Chwarae a Hamdden i Blant a Phobl Ifanc

  Dyma'r pedwerydd tro i Lywodraeth Cymru ofyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gwblhau Asesiad Digonolrwydd Chwarae ar ffactorau allweddol sy'n gysylltiedig â chwarae a hamdden i blant a phobl ifanc. Cynhaliwyd y tri asesiad blaenorol yn 2013, 2016 a 2019. Gyda hyn... More
  Closed 17 December 2021
 • Future of the Household Waste Recycling Centre Booking System

  The Covid-19 pandemic resulted in the closure of household waste & recycling centres across the UK. Torfaen Council reopened the New Inn Household Waste Recycling Centre (HWRC) in May 2020 with a booking system in place to manage social distancing and ensure the... More
  Closed 12 December 2021
 • Dyfodol System Bwcio Canolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ

  Mae'r pandemig Covid-19 wedi arwain at gau canolfannau gwastraff ac ailgylchu Tŷ ledled y DU. Ailagorodd Cyngor Torfaen Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ y Dafarn Newydd (CAGT) ym mis Mai 2020 gyda system bwcio ar waith i reoli pellter cymdeithasol a sicrhau diogelwch preswylwyr a staff.... More
  Closed 12 December 2021
 • Gwent Social Care Managers Forum Evaluation Form

  The Gwent Regional Partnership Team are seeking your feedback regarding the recent online session(s) you attended as part of the Gwent Social Care Managers Forum. This is so we can understand what you found useful about the sessions and whether they were relevant to your role and organisation.... More
  Closed 10 December 2021
 • Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-2032

  Rydym yn dymuno sicrhau bod gan holl rieni a disgyblion fynediad at addysg Gymraeg ei chyfrwng o’r safon uchaf. Fel cyngor sir, mae gennym weledigaeth glir ar gyfer datblygu ac ehangu addysg Gymraeg ei chyfrwng ac mae hyn yn seiliedig ar yr egwyddorion allweddol canlynol: ... More
  Closed 30 November 2021
 • Work Placement Evaluation Form (Student)

  We would like to take this opportunity to thank you for attending a work placement within your chosen local authority team. As you know, work placements are an essential part of gaining the sector experience needed to prepare you for your future career in health and social care. We welcome... More
  Opened 30 November 2021
 • Ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu Drafft ar yr Argyfwng Hinsawdd a Natur

  Ddwy flynedd yn ôl, datganodd Cyngor Torfaen argyfwng hinsawdd ac ymroddi i fod yn garbon sero-net erbyn 2030. Ers hynny, mae'r Cyngor hefyd wedi datgan argyfwng natur i gydnabod y bygythiad difrifol o ddirywiad bioamrywiaeth. Ym mis Chwefror eleni, addunedodd Llywodraeth... More
  Closed 21 November 2021
 • Climate and Nature Emergency Draft Action Plan Consultation

  Two years ago, Torfaen Council declared a climate emergency and committed to becoming net carbon zero by 2030. Since then, the Council has also declared a nature emergency to recognise the serious threat of declining biodiversity. In February this year the Welsh Government pledged... More
  Closed 21 November 2021
 • Torfaen Active Travel

  Earlier in 2021 we sought your views on how cycling and walking provision in Torfaen can be improved. This public engagement was very successful with over 1000 people participating. We have carefully considered all the comments and combined this public opinion together with other relevant... More
  Closed 9 November 2021
 • Teithio Llesol Torfaen

  Yn gynharach yn 2021, gofynnon ni ichi am eich barn ynghylch sut i wella llwybrau beicio a cherdded yn Torfaen. Roedd y cyfnod hwnnw o drafod yn llwyddiannus iawn gyda thros 1000 o bobl yn cymryd rhan. Rydyn ni wedi ystyried y sylwadau i gyd yn ofalus ac wedi cyfuno’ch barn chi â gwybodaeth... More
  Closed 9 November 2021
 • Help Us Plan For a Successful, Sustainable Torfaen Economy

  A successful, sustainable Torfaen economy has always been a key priority for Torfaen Council. It is vital for the prosperity of businesses, residents and town centres. The council has now produced its new strategy dedicated to supporting and developing... More
  Closed 8 November 2021
 • Helpwch Ni i Gynllunio ar gyfer Economi Llwyddiannus, Gynaliadwy Torfaen

  Mae economi lwyddiannus, gynaliadwy Torfaen wedi bod yn flaenoriaeth allweddol i Gyngor Torfaen ers amser. Mae'n hanfodol ar gyfer ffyniant busnesau, preswylwyr a chanol ein trefi. Mae'r cyngor bellach wedi cynhyrchu eiu strategaeth newydd sy'n ymroddedig i gefnogi a datblygu ein... More
  Closed 8 November 2021
 • Torfaen Ynghyd 2021

  Newidiwyd: Mae’n ddwy flynedd ers i ni ofyn i drigolion ddiwethaf am eu profiadau a’u disgwyliadau o Gyngor Torfaen . Ers hynny mae pandemig COVID-19 wedi newid bywydau pawb. P’un ai oedd hynny’n golygu gweithio gartref, addysgu plant... More
  Closed 7 November 2021
 • Torfaen Together 2021

  It’s been two years since we last asked residents about their experiences and expectations of Torfaen Council. Since then, then COVID-19 pandemic changed everyone’s lives. Whether it was working from home, home-schooling children or caring for... More
  Closed 7 November 2021
 • Tell Us About Children and Young People's Play In Your Area

  This is the fourth time that Torfaen County Borough Council has been requested by the Welsh Government to complete a Play Sufficiency Assessment on key factors linked to children and young people's play and recreation. The previous three assessments were carried out in 2013, 2016 and 2019.... More
  Opened 3 November 2021
 • Shaping the Future of Childcare – Get Involved

  The Childcare Sufficiency is currently underway in Torfaen and we want your views about Childcare. The CSA is a statutory 5 yearly assessment that examines the supply and demand of services available. More
  Closed 24 October 2021
 • Llunio Dyfodol Gofal Plant - Cymryd Rhan

  Mae'r Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant yn mynd rhagddo yn Nhorfaen ar hyn o bryd ac rydym am lywed eich barn am Ofal Plant. Mae'r ADGP yn asesiad statudol 5 mlynedd sy'n archwilio'r cyflenwad a'r galw am y gwasanaethau sydd ar gael. More
  Closed 24 October 2021
 • Dog Public Spaces Protection Orders

  Public Spaces Protection Orders (PSPOs) help local Councils tackle anti-social behaviour. We are reviewing the current PSPOs in place relating to dog controls to ensure they remain relevant and effective in maintaining a clean and green Torfaen, and we want your views. We need to... More
  Closed 8 October 2021
 • Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus sy’n ymwneud â Chŵn

  Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus (GDMAC) yn helpu cynghorau lleol i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym yn adolygu’r Gorchmynion hyn sydd ar waith ar hyn o bryd mewn perthynas â rheoli cŵn, i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol ac yn... More
  Closed 8 October 2021
 • Footpath consultation: 68 Thornhill Road and Merthyr Mawr, Thornhill Road, Upper Cwmbran.

  The Council would like to consult local residents, and the wider community, to consider the future of the footpath which lies between 68 Thornhill Road and Merthyr Mawr, Thornhill Road, Upper Cwmbran. Historically, the footpath provided a link between Tram Road and Thornhill... More
  Closed 7 October 2021
 • Ymgynghoriad Llwybr Troed: 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbrân Uchaf, Cwmbrân

  Hoffai'r Cyngor ymgynghori â thrigolion lleol, a'r gymuned ehangach, i ystyried dyfodol y llwybr troed rhwng 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbran Uchaf. Yn hanesyddol, roedd y llwybr troed yn darparu cyswllt rhwng Tram Road a Thornhill Road, ond ar ôl i'r llwybr ddod... More
  Closed 7 October 2021
 • Gwneud strydoedd fwy diogel

  Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwneud ein strydoedd yn fwy diogel i bawb. Dyna pam maen nhw am gyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar ffyrdd preswyl a lleoedd sydd â nifer uchel o gerddwyr ledled Cymru. More
  Closed 1 October 2021
 • Making streets safer

  Welsh Government want to make our streets safer for everyone. That's why they’re looking to introduce 20mph speed limits on residential roads and busy pedestrian streets across Wales. More
  Closed 1 October 2021
 • Gwent Well-being Survey

  Public services in Gwent are improving how they work together through the newly formed regional Public Services Board. We want to talk to as many people as possible, who live and work in Gwent, about your wellbeing. We want to know what is good about your community and what... More
  Closed 30 September 2021
 • Arolwg Llesiant Gwent

  Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Ngwent yn gwella sut maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd trwy'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus rhanbarthol sydd newydd ei ffurfio. Rydyn ni am drafod eich lles gyda chymaint o bobl â phosib, sy'n byw ac yn gweithio yng Ngwent. Rydyn ni am wybod beth... More
  Closed 30 September 2021
 • Have your Say on Active Travel.

  Residents in Torfaen are being asked to help improve walking and cycling routes for everyday journeys around Torfaen. Wales is unique in having a law which makes it a legal duty for people to be consulted about improvements to walking and cycling routes for transport... More
  Closed 30 June 2021
 • Dweud eich Dweud am Deithio Llesol.

  Mae trigolion yn Nhorfaen yn cael eu holi i wella llwybrau cerdded a beicio ar gyfer teithiau bob dydd o amgylch Torfaen. Mae Cymru yn unigryw oherwydd bod ganddi gyfraith sy'n rhoi dyletswydd gyfreithiol arni i ymgynghori â phobl ynghylch gwelliannau i lwybrau cerdded a beicio,... More
  Closed 30 June 2021
 • Ailagor y llwybr troed rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens, Llantarnam

  Mae'r Cyngor yn cynnig ailagor y llwybr troed sydd rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens. Mae wyth mlynedd wedi mynd heibio ers iddo gael ei gau, ac yn awr, oherwydd bod datblygiad newydd yn cael ei adeiladu wrth ymyl John Fielding Garden’s cred y Cyngor mai dyma’r amser iawn i ailagor y... More
  Closed 30 April 2021
59 results. Page 1 of 2