Find activities

 • Dog Public Spaces Protection Orders

  Public Spaces Protection Orders (PSPOs) help local Councils tackle anti-social behaviour. We are reviewing the current PSPOs in place relating to dog controls to ensure they remain relevant and effective in maintaining a clean and green Torfaen, and we want your views. We need to... More
  Opened 10 September 2021
 • Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus sy’n ymwneud â Chŵn

  Mae Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus (GDMAC) yn helpu cynghorau lleol i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym yn adolygu’r Gorchmynion hyn sydd ar waith ar hyn o bryd mewn perthynas â rheoli cŵn, i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol ac yn... More
  Opened 10 September 2021
 • Footpath consultation: 68 Thornhill Road and Merthyr Mawr, Thornhill Road, Upper Cwmbran.

  The Council would like to consult local residents, and the wider community, to consider the future of the footpath which lies between 68 Thornhill Road and Merthyr Mawr, Thornhill Road, Upper Cwmbran. Historically, the footpath provided a link between Tram Road and Thornhill... More
  Opened 9 September 2021
 • Ymgynghoriad Llwybr Troed: 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbrân Uchaf, Cwmbrân

  Hoffai'r Cyngor ymgynghori â thrigolion lleol, a'r gymuned ehangach, i ystyried dyfodol y llwybr troed rhwng 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbran Uchaf. Yn hanesyddol, roedd y llwybr troed yn darparu cyswllt rhwng Tram Road a Thornhill Road, ond ar ôl i'r llwybr ddod... More
  Opened 9 September 2021
 • Gwent Well-being Survey

  Public services in Gwent are improving how they work together through the newly formed regional Public Services Board. We want to talk to as many people as possible, who live and work in Gwent, about your wellbeing. We want to know what is good about your community and what... More
  Opened 16 August 2021
 • Arolwg Llesiant Gwent

  Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Ngwent yn gwella sut maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd trwy'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus rhanbarthol sydd newydd ei ffurfio. Rydyn ni am drafod eich lles gyda chymaint o bobl â phosib, sy'n byw ac yn gweithio yng Ngwent. Rydyn ni am wybod beth... More
  Opened 16 August 2021
 • Torfaen Active Travel

  Earlier in 2021 we sought your views on how cycling and walking provision in Torfaen can be improved. This public engagement was very successful with over 1000 people participating. We have carefully considered all the comments and combined this public opinion together with other relevant... More
  Opened 16 August 2021
 • Teithio Llesol Torfaen

  Yn gynharach yn 2021, gofynnon ni ichi am eich barn ynghylch sut i wella llwybrau beicio a cherdded yn Torfaen. Roedd y cyfnod hwnnw o drafod yn llwyddiannus iawn gyda thros 1000 o bobl yn cymryd rhan. Rydyn ni wedi ystyried y sylwadau i gyd yn ofalus ac wedi cyfuno’ch barn chi â gwybodaeth... More
  Opened 16 August 2021
 • Gwneud strydoedd fwy diogel

  Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwneud ein strydoedd yn fwy diogel i bawb. Dyna pam maen nhw am gyflwyno terfyn cyflymder o 20mya ar ffyrdd preswyl a lleoedd sydd â nifer uchel o gerddwyr ledled Cymru. More
  Opened 1 July 2021
 • Making streets safer

  Welsh Government want to make our streets safer for everyone. That's why they’re looking to introduce 20mph speed limits on residential roads and busy pedestrian streets across Wales. More
  Opened 1 July 2021
 • Have your Say on Active Travel.

  Residents in Torfaen are being asked to help improve walking and cycling routes for everyday journeys around Torfaen. Wales is unique in having a law which makes it a legal duty for people to be consulted about improvements to walking and cycling routes for transport... More
  Closed 30 June 2021
 • Dweud eich Dweud am Deithio Llesol.

  Mae trigolion yn Nhorfaen yn cael eu holi i wella llwybrau cerdded a beicio ar gyfer teithiau bob dydd o amgylch Torfaen. Mae Cymru yn unigryw oherwydd bod ganddi gyfraith sy'n rhoi dyletswydd gyfreithiol arni i ymgynghori â phobl ynghylch gwelliannau i lwybrau cerdded a beicio,... More
  Closed 30 June 2021
 • Ailagor y llwybr troed rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens, Llantarnam

  Mae'r Cyngor yn cynnig ailagor y llwybr troed sydd rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens. Mae wyth mlynedd wedi mynd heibio ers iddo gael ei gau, ac yn awr, oherwydd bod datblygiad newydd yn cael ei adeiladu wrth ymyl John Fielding Garden’s cred y Cyngor mai dyma’r amser iawn i ailagor y... More
  Closed 30 April 2021
 • Consultation on the Preferred Strategy of the Torfaen Replacement Local Development Plan / Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd i Dorfaen

  The council is preparing a plan to identify where new developments such as housing, employment, community facilities, and supporting infrastructure, will go in Torfaen up to 2033. The plan that encompasses all of this information is called the Replacement Local Development Plan (RLDP) ... More
  Closed 30 April 2021
 • The reopening of the footpath that lies between number 13 and 14 John Fielding Garden's, Llantarnam

  The Council is proposing to reopen the footpath which lies between number 13 and 14 John Fielding Gardens. Eight years has passed since it has been closed, and now due to a new development being built next to John Fielding Garden’s the Council believe it is the right time to reopen the... More
  Closed 30 April 2021
 • Removal of play equipment from play area off Henllys Way/Tegfan Court

  The Council has received a proposal to remove the play equipment located at Henllys Way/Tegfan Court. A number of people have previously indicated that the play area is unsuitable for play equipment due to it being enclosed. There have also been reports of anti-social behaviour... More
  Closed 30 April 2021
 • Tynnu offer chwarae o'r man chwarae oddi ar Henllys Way / Tegfan Court

  Mae'r Cyngor wedi derbyn caisi dynnu'r offer chwarae sydd wedi'i leoli yn Henllys Way / Tegfan Court. Yn y gorffennol, mae nifer o bobl wedi nodi fod yr ardal chwarae'n anaddas ar gyfer offer chwarae oherwydd ei bod wedi'i hamgáu. Hefyd, mae adroddiadau hefyd o ymddygiad gwrthgymdeithasol... More
  Closed 30 April 2021
 • Help Us Shape Our Future At Greenmeadow Community Farm

  The team at the Farm have been working with external consultants, to develop viable solutions to ensure the farm can remain a thriving visitor attraction. The farm now wishes to find out what the community wants and how they view possible areas for investment. Feedback from the community will... More
  Closed 25 April 2021
 • Helpwch Ni i Lunio’n Dyfodol Fferm Gymunedol Greenmeadow

  Mae tîm y Fferm wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorwyr allanol i ddatblygu atebion dichonol i sicrhau bod y fferm yn gallu parhau yn atyniad ffyniannus i ymwelwyr. Mae’r fferm nawr am ganfod beth mae’r gymuned ei eisiau a sut maen nhw’n gweld meysydd posibl ar gyfer datblygiad. Bydd... More
  Closed 25 April 2021
 • Cofrestru Panel Pobl Torfaen 2021

  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn cydnabod bod cymryd rhan neu ymgysylltiad ar ran dinasyddion yn ganolog i ddyluniad a chyflenwad gwasanaethau cyhoeddus, ac mae trydydd Cynllun Corfforaethol cyngor Torfaen yn gosod allan sut mae’r cyngor yn bwriadu gweithio gyda chymunedau i... More
  Opened 1 April 2021
 • Torfaen People's Panel Registration 2021

  The Wellbeing of Future Generations Act 2015 acknowledges citizen involvement, or engagement, as being central to the design and delivery of public services, and Torfaen council’s third Corporate Plan sets out how the council intends to work together with the communities we serve to create an... More
  Opened 1 April 2021
 • Torfaen People’s Panel Registration / Cofrestru ar gyfer Panel Pobl Torfaen

  The Wellbeing of Future Generations Act 2015 acknowledges citizen involvement, or engagement, as being central to the design and delivery of public services, and Torfaen council’s third Corporate Plan sets out how the council intends to work together with the communities we serve to create an... More
  Closed 31 March 2021
 • Torfaen Green Infrastructure Strategy

  Green infrastructure is the living network of natural and semi-natural green and blue spaces and other landscape features, interspersed within and between urban and rural places. Our urban green infrastructure includes a network of woodlands, street trees, parks, gardens,... More
  Closed 24 March 2021
 • Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Torfaen

  Seilwaith gwyrdd yw'r rhwydwaith byw o fannau gwyrdd a glas naturiol a lled-naturiol, a nodweddion eraill o'r dirwedd, wedi'u gwasgaru o fewn lleoedd trefol a gwledig a rhyngddynt. Mae ein seilwaith gwyrdd trefol yn cynnwys rhwydwaith o goetiroedd, coed stryd, parciau, gerddi,... More
  Closed 24 March 2021
 • Strategaeth Coed a Chynllun Gweithredu Torfaen 2021 - 2030

  Nod y strategaeth yw sicrhau bod coed stryd Torfaen, ei choetiroedd a'i gwrychoedd yn cael eu gwarchod, eu huchelbrisio, eu rheoli, eu gwella a’u gwerthfawrogi er budd y genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol. Gwaith y strategaeth hon yw darparu fframwaith ar gyfer gwarchod a... More
  Closed 24 March 2021
 • Cwmbran Interchange Public Consultation

  Cwmbran is the busiest sub-regional town centre in South East Wales and attracts around 15 million visitors a year. Cwmbran town centre provides a focal point for the surrounding valleys communities and acts as a ‘strategic hub’ for retail,... More
  Closed 15 March 2021
 • Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyfnewidfa Cwmbran

  Cwmbrân yw canol y dref isranbarthol brysuraf yn Ne Ddwyrain Cymru ac mae'n denu tua 15 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn. Mae canol tref Cwmbrân yn ganolbwynt ar gyfer cymunedau’r cymoedd cyfagos ac yn gweithredu fel ‘canolbwynt strategol’ ar... More
  Closed 15 March 2021
 • TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL Notice of intended disposal of open space land / CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN Hysbysiad o fwriad i waredu tir man agored

  Notice is hereby given pursuant to Section 123(2A) of the Local Government Act 1972 (“the Act”) that Torfaen County Borough Council intends to exercise its powers under Section 123(1) of the Act to dispose of parcels of land which are for identification purposes described in the Schedule to... More
  Closed 20 January 2021
 • Gwent Social Care Managers Forum Evaluation Form

  The Gwent Regional Partnership Team are seeking your feedback regarding the recent online session(s) you attended as part of the Gwent Social Care Managers Forum. This is so we can understand what you found useful about the sessions and whether they were relevant to your role and organisation.... More
  Opened 16 November 2020
 • Your Experiences when Contacting the Council / Eich Profiadau wrth Gysylltu gyda’r Cyngor

  We are asking for your views on the experiences you have had in contacting the council in the last 12 months. In particular how you have been able to gain information or receive a service. This is so that we can understand what action we need to take to make sure our services are focused on... More
  Closed 4 September 2020
43 results. Page 1 of 2