Torfaen Catering / Arlwyo Torfaen

Closed 31 Jan 2018

Opened 20 Dec 2017

Overview

Torfaen Catering are responsible for the provision of school meals for all primary schools within the Authority. We have developed a menu that meets all the requirements of the Healthy Eating Regulations 2013 and aim to ensure that the meals we provide are both interesting and varied.

Mae Arlwyo Torfaen yn gyfrifol am ddarparu prydau bwyd ysgol i bob ysgol gynradd yn yr Awdurdod. Rydym wedi datblygu bwydlen sy’n diwallu holl ofynion Rheoliadau Bwyta’n Iach 2013 a’n nod yw sicrhau bod y prydau rydym yn eu cynnig yn ddiddorol ac yn amrywiol.

 

Why We Are Consulting

Whilst we aim to provide the best possible experience for all our pupils, we recognise the importance of having a proper conversation with parents and carers about the service we provide. The attached questionnaire provides you with a timely opportunity to tell us what you think about our current offer, which will inform the decisions made about the future development of the service.

Rydym yn anelu at ddarparu’r profiad gorau posibl i’n disgyblion i gyd, ond rydym hefyd yn cydnabod pwysigrwydd cael sgwrs iawn gyda rhieni a gofalwyr yngl┼Ěn â’r gwasanaeth a ddarperir. Mae’r holiadur sydd ynghlwm yn rhoi cyfle amserol i chi leisio eich barn ar yr hyn a gynigiwn ar hyn o bryd, a bydd yn bwydo gwybodaeth i’r penderfyniadau a gymerir wrth ddatblygu’r gwasanaeth i’r dyfodol.

Audiences

  • Residents

Interests

  • Children & Young People
  • Health & Wellbeing
  • Schools