Wales Audit Office, Torfaen County Borough Council Food Waste recycling services survey / Swyddfa Archwilio Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Arolwg gwasanaethau ailgylchu gwastraff bwyd

Closed 14 Jan 2019

Opened 13 Dec 2018

Overview

Every week the Council provides a food waste recycling service for all homes.  Residents who use this service can reduce the amount of food waste in the purple lidded skinny bins that are collected every 2 weeks.  The Council wants to increase the amount of food waste that is collected and the Wales Audit Office is the independent council regulator/ watchdog who is working with the Council to achieve this.

.........................................................................

Bob wythnos mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth ailgylchu gwastraff bwyd i bob cartref.  Gall preswylwyr sy'n defnyddio'r gwasanaeth hwn leihau'r gwastraff bwyd yn y biniau tenau â chloriau porffor sy'n cael eu casglu bob 2 wythnos.  Mae'r Cyngor am gynyddu faint o wastraff bwyd sy'n cael ei gasglu a Swyddfa Archwilio Cymru yw'r rheolyddgwarchodwr cyngor annibynnol sy'n gweithio gyda'r Cyngor i gyflawni hyn.

Why We Are Consulting

The Wales Audit Office want to hear the views from residents about the food waste service that the Council provides.  The survey asks for residents’ views about the food waste service.  Does the service meets your needs?  Are there any changes to the design and delivery of the food waste services that could be made to encourage more people to use the service?

.......................................................................

Mae Swyddfa Archwilio Cymru am glywed barn trigolion am y gwasanaeth gwastraff bwyd y mae'r Cyngor yn ei ddarparu.  Mae'r arolwg yn gofyn am farn preswylwyr am y gwasanaeth gwastraff bwyd.  A yw'r gwasanaeth yn diwallu eich anghenion?  A oes unrhyw newidiadau i ddyluniad a darpariaeth y gwasanaethau gwastraff bwyd y gellid eu gwneud i annog mwy o bobl i ddefnyddio'r gwasanaeth? 

Audiences

  • Residents

Interests

  • Corporate Plan
  • Democracy
  • Waste & Recycling