Torfaen Public Open Spaces Survey / Arolwg o Fannau Agored Cyhoeddus Torfaen

Closed 20 Oct 2019

Opened 19 Sep 2019

Overview

Torfaen County Borough Council is  preparing a review of the Local Development Plan (LDP) which will identify where new developments will go for the next 15 years.

As part of this review it is necessary to look at all the open spaces in Torfaen to ensure we have enough, and that they are of sufficient quality to serve the needs of our residents.

Well designed and cared for open spaces can help improve the health, environment and economy of our communities.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn paratoi i adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) fydd yn nodi i ble y bydd datblygiadau newydd yn mynd am y 15 mlynedd nesaf.

Fel rhan o'r adolygiad hwn mae angen edrych ar yr holl fannau agored yn Nhorfaen i sicrhau bod gennym ddigon, a'u bod o ansawdd digonol i fodloni anghenion ein trigolion.

Gall mannau agored sydd wedi'u cynllunio'n dda a derbyn gofal, helpu i wella iechyd, amgylchedd ac economi ein cymunedau.

Why your views matter

We would like to hear your views on the different types of open spaces you and your family use in Torfaen. This will help us protect and improve those we already have and plan for the new spaces we may need in the future.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoffem glywed eich barn am y gwahanol fathau o fannau agored rydych chi a'ch teulu yn eu defnyddio yn Nhorfaen. Bydd hyn yn ein helpu i ddiogelu a gwella'r rhai sydd gennym eisoes a chynllunio ar gyfer y lleoedd newydd y bydd eu hangen arnom yn y dyfodol.

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Environment