TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL Notice of intended disposal of open space land / CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN Hysbysiad o fwriad i waredu tir man agored

Closed 20 Jan 2021

Opened 23 Dec 2020

Overview

Notice is hereby given pursuant to Section 123(2A) of the Local Government Act 1972 (“the Act”) that Torfaen County Borough Council intends to exercise its powers under Section 123(1) of the Act to dispose of parcels of land which are for identification purposes described in the Schedule to this notice and shown edged red on the plans referred to in the Schedule. 

Torfaen County Borough Council consider that the parcels of land consist or form part of an open space within the meaning of Section 123 (2A) of the Act and is therefore required to consider any objections to the proposed disposals which may be made to it.

Plans showing the location of the parcels of land are available for inspection below or on the Council’s website.  Objections to the intended disposal (s) must be made in writing, addressed to Tim James at the Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB or by email to Tim.James@torfaen.gov.uk by no later than 20 January 2021.

Signed: Tim James, Chief Legal Officer

Dated: 23 December 2020                                           

Schedule

Land Description

Approximate Area M2

Plan Reference

Method of Disposal

Land off Major Close, Thistle Court and Thistle Court Nursing Home, Ty Canol, Cwmbran

7,689

DM/1

Transfer

Land and pavilion building at Panteg (Fishpond) Park, Griffithstown, Pontypool

12,475

O.S/LJ (20/11/2019)

Lease

.............................................................................................................

Rhoddir hysbysiad trwy hyn, dan Adran 123(2A) Deddf Llywodraeth Leol 1972 (“y Ddeddf”), bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn bwriadu defnyddio ei bwerau dan Adran 123(1) y Ddeddf i waredu lleiniau o dir a ddisgrifir, i ddibenion adnabod, yn yr Atodlen i’r hysbysiad hwn ac a ddangosir ag ymyl goch ar y cynlluniau a grybwyllir yn yr Atodlen. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ystyried bod y lleiniau tir yn cynnwys neu'n ffurfio rhan o fan agored oddi mewn i derfynau Adran 123 (2A) y Ddeddf ac felly mae angen iddo ystyried unrhyw wrthwynebiadau i’r gwarediadau arfaethedig y gellir eu gwneud.

Mae cynlluniau sy'n dangos lleoliad y parseli o dir ar gael i'w harchwilio isod neu ar wefan y Cyngor.  Dylid cyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i’r trosglwyddiadau) arfaethedig yn ysgrifenedig at Tim James yn y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB neu drwy e-bost at Tim.James@torfaen.gov.uk erbyn 20 Ionawr 2021 fan hwyraf.

Llofnod: Tim James, Prif Swyddog Cyfreithiol   

Dyddiedig: 23 Rhagfyr 2020                                          

Atodlen

Disgrifiad o’r Tir

Arwynebedd yn Fras M2

Cyfeirnod Cynllun

Dull Gwaredu

Tir oddi ar Major Close, Thistle Court a Chartref Nyrsio Thistle Court, Tŷ Canol, Cwmbrân.

7,689

DM/1

Trosglwyddo

Tir ac adeilad pafiliwn ym Mharc Panteg (Pwll Pysgod), Griffithstown, Pont-y-pŵl.

12,475

O.S/LJ (20/11/2019)

Prydlesu


 

Audiences

  • English
  • Cymraeg

Interests

  • Democracy