Name the Learning Centre / Enwi'r Ganolfan Ddysgu

Closed 2 Jul 2018

Opened 4 Jun 2018

Overview

Torfaen Sixth Form/Post 16 Learning Centre - Not really a catchy name is it? So that’s where you come in...  

We need your help in naming this brand new £20 million learning centre which will be the home of all English language A Level education in Torfaen from 2020.

The centre will also offer level 2 & 3 vocational qualifications, foundation degrees and the Welsh Baccalaureate. It will serve all pupils in the borough and will become the pathway for students into higher education, training and employment, replacing the three English medium school sixth forms in the borough. 

The centre will be managed and run by Coleg Gwent in partnership with the council and, with a fantastic location next to Morrisons in the centre of Cwmbran, the centre will have excellent links to public transport and easy access to all the facilities in Cwmbran Town Centre.

Find out more about the new centre and the curriculum it will offer

...............................................................................................................

Canolfan Ddysgu Chweched Dosbarth/Ddysgu Ôl-16 Yn Nhorfaen - Dyw e ddim yn enw bachog ydy e? Felly dyma ble mae angen eich help...

Mae angen eich help arnom i enwi’r ganolfan ddysgu newydd, gwerth £20 miliwn, fydd yn gartref i holl addysg cyfrwng Saesneg Safon Uwch yn Nhorfaen o 2020

Bydd y ganolfan hefyd yn cynnig cymwysterau galwedigaethol lefel 2 a 3, graddau sylfaen a Bagloriaeth Cymru. Bydd yn gwasanaethu holl ddisgyblion y fwrdeistref a dod yn llwybr i fyfyrwyr i mewn i addysg uwch, hyfforddiant a chyflogaeth, yn disodli’r tri chweched dosbarth Saesneg eu cyfrwng  yn ysgolion y fwrdeistref. 

Caiff y ganolfan ei rheoli a’i rhedeg gan Goleg Gwent mewn partneriaeth â’r cyngor a, gyda lleoliad gwych drws nesaf i Morrisons yng nghanol Cwmbrân, bydd gan y ganolfan gysylltiadau rhagorol gyda chludiant cyhoeddus a mynediad hawdd at yr holl gyfleusterau yng Nghanol Tref Cwmbrân.

Rhagor o wybodaeth am y ganolfan newydd a’r cwricwlwm a gynigir ganddi 

Why We Are Consulting

We need your help in naming this brand new £20 million learning centre which will be the home of all English language A Level education in Torfaen from 2020.

We’re not looking to steer your thinking, but the final name will need to be bilingual so clever acronyms don’t always work.  The final name will be agreed by Coleg Gwent and the Council and will be announced when construction starts.                                                                                             ...................................................................................................................

Rydym angen eich help chi i enw’r ganolfan ddysgu newydd sbon £20 miliwn hon a fydd yn gartref i holl addysg Lefel A cyfrwng Saesneg yn Nhorfaen o 2020 ymlaen.

Nid ydym eisiau llywio eich syniadau, ond bydd angen i’r enw fod yn un dwyieithog, felly nid yw acronymau clyfar bob amser yn gweithio. Caiff yr enw terfynol ei gytuno gan Goleg Gwent a’r Cyngor a chaiff ei gyhoeddi pan fydd y gwaith adeiladu yn dechrau.    

 

Audiences

  • All

Interests

  • Children & Young People
  • Education