Domiciliary Care Career Pathway Poster / Poster Llwybr Gyrfa Gofal yn y Cartref

Closed 2 Aug 2019

Opened 4 Jul 2019

Overview

An identified need within the health and social care sector is the recruitment and retention of good home care staff. We have created a career pathway visual (in the form of a road map) that aims to inform citizens about the entry level opportunities and career progression within the social care sector.

We are keen to understand if the road map visual is useful in providing the information needed to spark interest in the sector and clearly demonstrates the career opportunities and personal development the sector can provide.

...........................................................................................

Angen a ganfuwyd yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol yw recriwtio a chadw staff gofal cartref da. Rydym wedi creu llwybr gyrfa ar ffurf cymorth gweledol (map ffordd) sy'n anelu i hysbysu dinasyddion ynghylch y cyfleoedd lefel mynediad a dilyniant gyrfa sydd yn y sector gofal cymdeithasol.

Rydym yn awyddus i ddeall a yw'r map ffordd ar ffurf cymorth gweledol yn ddefnyddiol o ran darparu'r wybodaeth sydd ei hangen i sbarduno diddordeb yn y sector a dangos yn glir y cyfleoedd gyrfa a datblygiad personol y gall y sector eu cynnig.

Why your views matter

We are requesting your views to help ensure the road map offers clear and concise information in an interesting way and inspires citizens to consider a career in home care.

.......................................................................................

Rydym yn gofyn am eich barn i helpu i sicrhau bod y map ffordd yn cynnig gwybodaeth glir a chryno mewn ffordd ddiddorol a'i fod yn ysbrydoli dinasyddion i ystyried gyrfa mewn gofal cartref.

A fyddech cystal â bwrw golwg ar y poster, y wybodaeth sydd ynddo ac ateb y cwestiynau isod.

Audiences

  • All Individuals

Interests

  • Careers