Strategaeth Coed a Chynllun Gweithredu Torfaen 2021 - 2030

Closed 24 Mar 2021

Opened 24 Feb 2021

Overview

Nod y strategaeth yw sicrhau bod coed stryd Torfaen, ei choetiroedd a'i gwrychoedd yn cael eu gwarchod, eu huchelbrisio, eu rheoli, eu gwella a’u gwerthfawrogi er budd y genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol.

Gwaith y strategaeth hon yw darparu fframwaith ar gyfer gwarchod a rheoli coed ar gyfer y cyngor cyfan yn ogystal â hyrwyddo dull pragmatig o ymdrin â'r math o waith coed y gellir yn rhesymol ei wneud. Mae’n ceisio meintoli a rhoi gwerth ar yr adnodd coed a choetiroedd yn Nhorfaen a, law yn llaw â Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Torfaen, sydd ar y gweill, mae’n ceisio bod yn yn llwyfan ar gyfer prosiectau plannu coed a choetiroedd y cyngor a'r gymuned.

Why your views matter

Mae'r strategaeth coed yn ddogfen gynhwysfawr sy'n nodi dull y Cyngor o reoli coed, gan gynnwys y rhai sy'n ffurfio coetir a gwrychoedd. Mae'n egluro'r polisïau cenedlaethol a lleol a sut mae'r rhain yn trosi i amddiffyn a rheoli coed ar nifer o fuddion.

Hoffem glywed eich barn ar y strategaeth ddrafft a'n dull o reoli coed, coetir a gwrychoedd trwy gynllun gweithredu.

Audiences

  • Cymraeg

Interests

  • Health & Wellbeing
  • Environment
  • Parks & Green Spaces