Torfaen People’s Panel Registration / Cofrestru ar gyfer Panel Pobl Torfaen

Closes 31 Oct 2020

Opened 5 Apr 2018

Overview

The Wellbeing of Future Generations Act 2015 acknowledges citizen involvement, or engagement, as being central to the design and delivery of public services, and Torfaen council’s third Corporate Plan sets out how the council intends to work together with the communities we serve to create an improved, more equal and sustainable future for the people of Torfaen.

Torfaen People’s Panel aims to give local people a chance to have their say about, and help shape, public services and service delivery in the Borough.  Membership of Torfaen People's Panel is open to anyone living in Torfaen.

After registering you can unsubscribe at any time by emailing cath.cleaves@torfaen.gov.uk

Please follow the link below to register as a panel member.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn cydnabod bod cysylltiad ac ymgysylltiad gan drigolion yn ganolog i ddyluniad a chyflenwad gwasanaethau cyhoeddus, ac mae trydydd Cynllun Corfforaethol Torfaen yn gosod gerbron sut mae’r cyngor yn bwriadu gweithio gyda’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu i greu dyfodol gwell, mwy cyfartal a chynaliadwy i bobl Torfaen.

Nod Panel Pobl Torfaen yw rhoi cyfle i bobl leol ddweud eu dweud am, a helpu llunio gwasanaethau cyhoeddus a chyflenwi gwasanaethau yn y Fwrdeistref.  Mae aelodaeth o Banel Pobl Torfaen yn agored i unrhyw un sy’n byw yn Nhorfaen. 

Ar ôl cofrestru gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy ddanfon e-bost i cath.cleaves@torfaen.gov.uk 

Dilynwch y ddolen isod i gofrestru fel aelod o'r panel.

 

Complete the Registration in English

Cwblhewch y cofrestriad yn Gymraeg

Audiences

  • Residents

Interests

  • Residents