Cofrestru ar gyfer Panel Pobl Torfaen

Page 1 of 3

Closes 31 Mar 2020

Cofrestru ar gyfer Panel Pobl Torfaen

Gwybodaeth Gysylltiedig

Panel Pobl Torfaen
Disgrifiad Rôl
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn cydnabod bod cysylltiad ac ymgysylltiad gan drigolion yn ganolog i ddyluniad a chyflenwad gwasanaethau cyhoeddus, ac mae trydydd Cynllun Corfforaethol Torfaen yn gosod gerbron sut mae’r cyngor yn bwriadu gweithio gyda’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu i greu dyfodol gwell, mwy cyfartal a chynaliadwy i bobl Torfaen.
 
Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 daeth Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen (BGC) i fodolaeth yn Ebrill 2016 gan ddod â gwasanaethau cyhoeddus at ei gilydd i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol eu hardal, nawr ac i genedlaethau’r dyfodol.
 
Mae gan BGC Torfaen bedwar sefydliad fel aelodau statudol (yn unol â’r Ddeddf):
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
• Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
• Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
• Cyfoeth Naturiol Cymru
 
Mae partneriaid eraill wedi derbyn gwahoddiad ac wedi ymuno â BGC Torfaen :
• Heddlu Gwent
• Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent
• Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM
• Cwmni Ailsefydlu Cymunedol Cymru
• Y Gweinidogion Cymreig
• Tai Cymunedol Bron Afon
• Cartrefi Melin 
• Cynghrair Gwirfoddol Torfaen
• Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen
• Cynghorau Tref a Chymuned Torfaen
 
Panel Pobl Torfaen
 
Nod Panel Pobl Torfaen yw rhoi cyfle i bobl leol ddweud eu dweud am, a helpu llunio gwasanaethau cyhoeddus a chyflenwi gwasanaethau yn y Fwrdeistref.  Mae aelodaeth o Banel Pobl Torfaen yn agored i unrhyw un sy’n byw yn Nhorfaen. 
 
Pwy sydd ar y Panel? 
 
Mae Panel Pobl Torfaen yn cynnwys trigolion o amrywiol oedrannau a chefndiroedd ac mae’n ceisio bod yn nodweddiadol yn fras o boblogaeth Torfaen o ran rhyw, ethnigrwydd a daearyddiaeth. 
Bydd aelodau’r panel yn dewis eu lefel o ymrwymiad a gallant gefnogi gwaith y cyngor a’i bartneriaid yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus mewn nifer o ffyrdd.  
Gall Aelodau’r Panel ddewis:
• Cyfrannu at ymgynghoriad
• Mynychu grwpiau ffocws/trafod
• Gweithio gyda mudiadau i ffurfio polisïau a chyflenwad gwasanaethau
• Gwneud sylw ar bolisïau 
• Gwneud sylw ar strategaethau
• Ymwneud â phrosesau craffu CBST
 
Cefnogaeth i Banel Pobl Torfaen
 
Cefnogir Panel Pobl Torfaen gan y Prif Swyddog Ymgysylltu yng Ngwasanaeth y Prif Weithredwr yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.
 

 

1. Dywedwch eich enw wrthym os gwelwch yn dda
2. Rhowch eich cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda (hwn fydd y cyfeiriad e-bost y byddwn yn ei ddefnyddio er mwyn cysylltu â chi fel aelod o’r panel)
3. Rhowch eich cod post os gwelwch yn dda
4. Â pha rhyw ydych chi’n ymgysylltu?
(Required)
5. Beth yw eich oedran?
(Required)